Strategia Uczelni

Strategia rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2021-2025

 

Wizja

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie Uczelnią Akademicką rozpoznawalną w Polsce oraz liczącym się partnerem uczelni zagranicznych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie inkubatorem myśli wyznaczających cel i kierunek działania dla społeczeństwa i ze społeczeństwem.

Misja

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dążąc do pozycji wiodącego uniwersytetu Polski północno-zachodniej, w duchu tradycji akademickich, będzie:

 • przez zastosowanie najnowocześniejszych osiągnięć nauki i dydaktyki oraz infrastruktury Uczelni, kształcić przyszłe kadry, zgodnie z potrzebami gospodarki;
 • we współpracy z interesariuszami, komunikować społeczeństwu idee rozwijane w Uczelni oraz współpracować ze środowiskiem akademickim i otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • dzięki wypracowaniu efektywnych mechanizmów projakościowych w Uczelni, wspierać kadrę naukowo-dydaktyczną w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym poziomie oraz wspomagać rozwój jej kompetencji;
 • dzięki stosowaniu najlepszych wzorców w zakresie niwelowania barier, wdrażać racjonalne zmiany w zakresie dostępności do każdej możliwej formy działalności;
 • przez odpowiednie warunki i atmosferę, tworzyć środowisko przyjazne każdemu człowiekowi, dzięki czemu Uczelnia stanie się podmiotem cenionym na rynku pracy.
Kluczowe wartości

Kluczowe wartości, jakie stoją u podstaw funkcjonowania Uczelni, to:

 • autonomia Uczelni i wolność akademicka;
 • działalność naukowo-badawcza wiodąca do krytycznego myślenia i ciągłego rozwoju;
 • otwartość na nowe idee;
 • otwartość na potrzeby regionu;
 • współpraca między ludźmi, instytucjami i krajami;
 • rozwój indywidualny pracowników, studentów i doktorantów;
 • odpowiedzialność społeczna;
 • doskonałość w nauce i dydaktyce;
 • poszanowanie zasad etycznych.

Obszary strategiczne

1. Jakość kształcenia
 • Utrzymanie wysokiej jakości procesu dydaktycznego oraz dążenie do jego doskonałości.
 • Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia.
 • Wdrażanie innowacyjnych programów studiów tworzonych we współpracy z otoczeniem gospodarczym.
2. Badania naukowe
 • Rozwijanie potencjału badawczego.
 • Wspomaganie procesu pozyskiwania i realizacji projektów badawczych.
 • Opracowanie strategii rozwoju naukowego Uczelni.
3. Zarządzanie kadrami
 • Rozwijanie systemu szkoleń dla każdej z grup pracowniczych.
 • Wzmocnienie identyfikacji pracowników z Uczelnią.
 • Wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Zarządzanie organizacją
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego zarządzania finansami Uczelni.
 • Zapewnienie wydajnego systemu komunikacji wewnętrznej.
 • Niwelowanie barier dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Dostosowanie Uczelni do prowadzenia skutecznej współpracy międzynarodowej.
5. Relacje z otoczeniem
 • Identyfikowanie i skuteczne wykorzystywanie środków pozabudżetowych,
  w tym z programów UE.
 • Budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie Polski północno-zachodniej i Euroregionu Pomerania.
 • Identyfikowanie potrzeb Przedsiębiorstw w zakresie współpracy z Uczelnią.
 • Budowanie marki Uczelni.

 

Dokument

 

Autorzy

przewodniczący - dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT   (prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni)

członkowie:

 • dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT  (WIMiM)
 • dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT (WEkon)
 • dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, prof. ZUT  (WBiHZ)
 • dr inż. Piotr Piela  (WI)
 • mgr Aneta Serafin  (Biuro Rektora) – sekretarz Komisji