Strategia Uczelni

Słowo wstępne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, utworzony decyzją Sejmu RP w dniu 1 stycznia 2009 r., przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim - Politechniki Szczecińskiej, najstarszej uczelni Szczecina (rok utworzenia 1946), i Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954).

Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wskazuje kierunki rozwoju uczelni na lata 2011–2020 w podstawowych obszarach działalności tak, aby przygotować ją do zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne, w tym: doskonalenie metod, efektów i jakości kształcenia, potrzebę rozwijania innowacyjnych badań naukowych oraz do wyzwań płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej. Stanowi też podstawę do podejmowania działań w zakresie rozwoju infrastruktury i jej przekształceń.

Dokument został opracowany przez komisję ds. Strategii Rozwoju Uczelni, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych oraz pionów administracji. W procesie jego tworzenia prowadzono konsultacje z obecnymi władzami rektorskimi, kanclerzem i kwestorem. Strategię uchwalił Senat w dniu 27. czerwca 2011r.

Wyrażam przekonanie, że wdrożenie w życie zapisów strategii pozwoli Uczelni sprostać wielu trudnym wyzwaniom, przed którymi stoi całe polskie szkolnictwo wyższe: niedobory finansowe, demograficzne, konkurencja krajowa i zagraniczna.

Realizacja ustanowionych celów sprzyjać będzie doskonaleniu funkcjonowania Uczelni i zwiększania jej rangi we wszystkich obszarach działalności.

Przewodniczący Senatu - Rektor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

Dokumenty:

Autorzy

Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni w składzie:

  • prof. dr hab. Andrzej Brykalski
  • prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
  • dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. nadzw.
  • dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
  • dr Arkarusz Malkowski
  • dr Robert Rusielik
  • dr Artur Wilczyński
  • mgr Małgorzata Świerzko
  • mgr Ilona Płuciennik
  • mgr Halina Wasylik