ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet/ POWER

W okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2023 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
realizuje projekt pod nazwą "ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet", mający na celu podniesienie konkurencyjności ZUT poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych w ramach wszystkich aktywności Uczelni.

 

NAZWA PROJEKTU

Projekt pn. „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”
Podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: nr POWR.03.05.00-00-Z205/17 z dnia 23.03.2018 r.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2022 roku konkurencyjności ZUT w Szczecinie w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej).

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
 • Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
 • Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

GRUPA DOCELOWA

 • studenci studiów I i II st. wszystkich kierunków na ZUT; wsparciem objęte będą osoby rozpoczynające edukację wg zmodyfikowanych programów kształcenia oraz obecni studenci ostatnich lat, którym do zakończenia kształcenia pozostało max. 4 semestry
 • doktoranci ZUT, w tym zarówno doktoranci obecnie realizowanych programów doktorskich, jak i przyszli doktoranci w ramach nowo utworzonej szkoły doktorskiej
 • kadra dydaktyczna ZUT
 • kadra administracyjna i zarządzająca ZUT.

W sumie liczba osób objętych wsparciem: 1270

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

W ramach projektu realizowane będą moduły:

 1. Moduł programów kształcenia;
 2. Moduł podnoszenia kompetencji;
 3. Moduł studiów doktoranckich;
 4. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu realizowane będą także działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.

Zadanie zaplanowane w projekcie:

 1. Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów.
 2. Podniesienie kluczowych kompetencji studentów.
 3. Studia doktoranckie na miarę XXI wieku.
 4. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej.
 5. Nowoczesne zarządzanie uczelnią oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.
 6. Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.
 7. Restrukturyzacja modelu zarządzania uczelnią.

PLANOWANE EFEKTY

 • min. 737 studentów, którzy podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • min. 80 absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS
 • min. 220 pracowników uczelni (kadra dydaktyczna), którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne i wykorzystali je podczas prowadzenia zajęć
 • min. 144 pracowników uczelni (kadra administracyjna i zarządzająca), którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
 • min. 30 % studentów objętych wsparciem będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia
 • 8 unowocześnionych (nowych i zmodyfikowanych) programów kształcenia
 • utworzenie szkoły doktorskiej
 • min. 30 interdyscyplinarnych prac doktorskich powstałych w ramach funkcjonowania programów doktorskich.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu: 9 085 273,78 PLN, wartość dofinansowania: 8 812 715,56 PLN.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17