Aktualności

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego w nowej perspektywie 2021-2027 27.10.2022 10:53

Program skierowany jest do podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą kształtować region Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, wodooszczędny i neutralny dla klimatu. Program stwarza warunki do współpracy transnarodowej poprzez opracowywanie, testowanie i wprowadzanie w życie inteligentnych rozwiązań z korzyścią dla ludzi żyjących nad Bałtykiem.

 

Pula środków do rozdysponowania to ponad 250 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów dla partnerów z UE wynosi do 80%, dla partnerów z NO – 50%. Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych programu.

Harmonogram naboru:

 

Małe projekty

Projekty główne (core)

Otwarcie naboru

20 października 2022 r.

20 października 2022 r.

Składanie koncepcji (PIF )

do 5 stycznia 2023 r.

do 14 lutego 2023 r.

Konsultacje na podstawie i wniosek o dostęp do BAMOS+

do 5 stycznia 2023 r.

do 14 lutego 2023 r.

Zamknięcie naboru/ złożenie formularza wniosku i innych wymaganych załączników

do 26 stycznia 2023 r.
do godziny 16:00

do 14 marca 2023 r.
do godziny 16:00

Projekty są wybierane do finansowania w ramach jednoetapowej procedury składania wniosków. Wnioskodawca wiodący musi wypełnić i złożyć wniosek projektowy w elektronicznym systemie wymiany danych BAMOS+ (ba.bamos.eu).

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 to Program, który jest skierowany do ośmiu państw członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) oraz dwa kraje partnerskie (część Norwegii i Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny został określony w Dokumencie Programu opublikowanym na interreg-baltic.eu.

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności 
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców 

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody 
2.2 Niebieska gospodarka
 

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym 
3.2  Transformacja energetyczna 
3.3  Inteligentna zielona mobilność
 

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się na stronie internetowej: Calls - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Informacje dot. Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 znajdują się na stronie internetowej: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

Materiały z seminarium nt. Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 2027 (format:  pdf, rozmiar:  2,28 MB) (format: pdf, rozmiar: 2,28 MB)

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Karolina Puchalska: kpuchalska@zut.edu.pl; 91 449 40 91