HRS4R ZUT

Europejska strategia kadrowa dla naukowców (HRS4R)

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska przyznała Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”. Otrzymują je instytucje, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2005 r. jako ważny krok w kierunku utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Karta i Kodeks są zbiorem rekomendowanych zasad, które powinny być stosowane przez instytucje badawcze i instytucje finansujące w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca to zbiór ogólnych zasad i wymagań, które określają rolę, obowiązki i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i / lub grantodawców. Celem Karty jest zapewnienie, że charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyja tworzeniu, wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy i rozwojowi technologicznemu oraz rozwojowi karier naukowych. Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych składa się ze zbioru ogólnych zasad i wymagań, które powinny być przestrzegane przez pracodawców i / lub grantodawców podczas mianowania lub rekrutacji naukowców. Standardy te powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności w odniesieniu do stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców i są komplementarne do tych opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (format:  pdf, rozmiar:  825 kB). 

Więcej informacji o inicjatywie dostępne jest na stronie EURAXESS.

Proces wdrażania strategii HRS4R wiąże się z długofalowym zobowiązaniem i zaangażowaniem instytucji, na każdym jej szczeblu oraz z cykliczną oceną postępów i jakości podejmowanych działań przez Komisję Europejską. Po 2 latach od otrzymania wyróżnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przeszedł pierwszą ocenę (Interim Assessment). Wyniki oceny wdrażania zasad Karty i Kodeksu pozwoliły opracować zaktualizowany plan działania na kolejne 3 lata.

W roku 2023 Uczelnia została poddana kolejnej ewaluacji, tym razem w ramach tzw. Renewal Assessment. W ramach tej fazy oceny odbyła się wizyta ekspertów Komisji Europejskiej, którzy na miejscu weryfikowali zaangażowanie Uczelni i poziom realizacji działań HRS4R. Komisja Europejska po kompleksowej analizie wdrożonych działań, przyznała iż Uczelnia spełnia wszystkie wymagania aby, utrzymać wyróżnienie "HR Excellence in Research" przez kolejne 3 lata. Następna ocena Uczelni odbędzie się w 2026 roku.

Kontakt:

Joanna Niemcewicz

tel: 91 449 44 08

e-mail: Joanna.Niemcewicz@zut.edu.pl

 

Dokumenty wdrożenia HRS4R:

 1. HRS4R Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2022 (format:  pdf, rozmiar:  1,47 MB)
 2. Plan działań HR Excellence in Research 2023 (format:  pdf, rozmiar:  299 kB)
 3. Plan działań HR Excellence in Research 2022 (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)
 4. Wyniki ankiety HR Excellence in Research 2021 (format:  pdf, rozmiar:  208 kB)
 5. Porównanie ankiet HR Excellence in Research 2018 vs 2021 (format:  pdf, rozmiar:  1,42 MB)

Dokumenty dot. procesu rekrutacji:

 1. Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ZUT na lata 2023 – 2026
 2. Procedura zatrudniania oraz przebiegu rozwoju zawodowego pracowników ZUT, zgodna z polityką OTM-R
 3. Formularz rekrutacyjny nauczyciela akademickiego
 4. Formularz rekrutacyjny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
 5. Arkusz - ocena wstępna w rekrutacji
 6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
 7. Ogłoszenie o pracę dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
 8. Lista kontrolna ZUT dotycząca otwartej, transparentnej i merytorycznej rekrutacji (w języku angielskim) (format:  pdf, rozmiar:  634 kB)
 9. Monitoring procesu rekrutacji w ZUT 2022 (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)

Dokumenty powiązane:

 1. Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  2,13 MB)
 2. Plan równości płci dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 3. Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 4. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  30 kB)

  Archiwalne: