Aktualności

I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG 22.06.2022 07:34

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

 

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

·         woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,

·         woda w mieście,

·         żegluga śródlądowa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Do konkursu mogą przystąpić:

·         przedsiębiorstwa,

·         jednostki naukowe,

·         inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

·         w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Budżet konkursu:

Całkowity budżet I konkursu to 200 mln zł.

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Wnioski można składać od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., godz. 16:00.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu – aktywny od dnia 18 lipca 2022 r.).

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Aleksandra Rolnicka: arolnicka@zut.edu.pl; 91 449 40 91

Szczegółowe informacje