Aktualności

II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego - HYDROSTRATEG 26.06.2023 09:51

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

 

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

1.       Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

2.       Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

3.       Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Do konkursu mogą przystąpić:

1.       przedsiębiorstwa,

2.       jednostki naukowe,

3.       inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

1.       badania podstawowe,

2.       badania przemysłowe,

3.       eksperymentalne prace rozwojowe,

4.       prace przedwdrożeniowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Całkowity budżet II konkursu to 220 mln zł.

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 lipca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2023 r., godz. 16:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 31 lipca 2023 r.).

Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Edyta Górecka-Pawlak: egoreckapawlak@zut.edu.pl; tel. 91 449 4469.

Szczegółowe informacje