Aktualności

Kolej na innowacje! PLK i NCBR ogłosiły II konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK 14.01.2022 11:27

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II.

 

Realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK przyczyni się do poprawy stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia umożliwi opracowanie innowacyjnych systemów informatycznych, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. Jednocześnie zakłada się, że wdrożenie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe PLK S.A., zapewniając nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty zarządzania infrastrukturą kolejową.

Celem głównym Przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2033.

Cele szczegółowe to:

  • Wzrost aktywności B+R  w obszarze infrastruktury kolejowej.
  • Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury kolejowej.
  • Poprawa efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową.
  • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja, w których skład mogą wchodzić:

- co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo,

- co najmniej dwie jednostki naukowe.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być tylko i wyłącznie jednostka naukowa.

Dofinansowanie udzielane przez NCBR i wynagrodzenie wypłacane przez PKP PLK S.A może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują:

- badania przemysłowe,

- eksperymentalne prace rozwojowe.

Intensywność wsparcia (wysokość finansowania) dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (możliwość składania wniosków zostanie aktywowana od dnia 28 stycznia 2022 r.) w terminie do 15 kwietnia 2022 r., godz. 16.00.

28 stycznia 2022 r. odbędzie się spotkanie informacyjne, zapisy na spotkanie – tylko i wyłącznie mailowo pod adresem: dorota.toczyska@ncbr.gov.pl do dnia 27 stycznia 2022 r. do godziny 12:00.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Patrycja Tęcza: patrycja.tecza@zut.edu.pl; 91 449 4091 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru