Aktualności

Konkurs „Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 28.11.2023 10:28

„Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach” jest instrumentem realizującym Priorytet 1 – Wsparcie dla przedsiębiorców, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

 

Celem konkursu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych rodzimych firm oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Nabór jest przeznaczony wyłącznie dla konsorcjów w skład których mogą wchodzić:

  • duże przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa i MŚP,
  • duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub pozarządowe,
  • MŚP i organizacje badawcze lub pozarządowe,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują:

Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;

Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;

Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;

Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;

Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;   

Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji.

Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia oraz kwota dofinansowania projektu uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln PLN - w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo;            

2 mln PLN - w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo.

Pula środków na nabór wniosków: 1 335 mln zł,

w tym: 667,5 mln zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy oraz 667,5 mln zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków:  15.12.2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 08.03.2024 r., godz. 16.00.

Szczegółowe informacje

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Kukla-Posyłajka: akuklaposylajka@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 40 91.