Aktualności

Trzeci nabór wniosków na projekty główne w ramach Interreg Region Morza Baltyckiego (BSR) 24.01.2024 11:46

Przypomnienie o trwającym naborze

 

Wnioski projektowe odpowiadające na wyzwania priorytetów 1 i 3 programu. 

Program stwarza warunki do współpracy transnarodowej poprzez opracowywanie, testowanie i wprowadzanie w życie inteligentnych rozwiązań z korzyścią dla ludzi żyjących nad Bałtykiem. Jego wartością dodaną jest transnarodowy wymiar wspieranych działań. Program wykorzystuje możliwości oraz zajmuje się kwestiami, które nie mogą być w wystarczającym stopniu rozwiązywane przez pojedyncze kraje, lecz wymagają wspólnej reakcji partnerów z kilku krajów regionu. Obszar objęty Programem obejmuje dziewięć krajów. Jest to osiem państw członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) oraz jeden spoza UE (część Norwegii).

Trzeci nabór na projekty główne jest otwarty wyłącznie w 1. i 3. priorytecie.

Priorytet 1 Innowacyjne społeczeństwa

W ramach priorytetu 1 program zaprasza w szczególności wnioskodawców, którzy chcą podjąć następujące wyzwania:

Reagowanie na wyzwania społeczne oraz wykorzystanie potencjału cyfryzacji.

Priorytet 3 Społeczeństwa neutralne dla klimatu

W ramach priorytetu 3, można składać tylko wnioski dotyczące zmian klimatu.

Partnerzy z państw członkowskich UE są uprawnieni do otrzymania do 80% dofinansowania z EFRR.

Aby wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożyć inne dokumenty i formularze (deklaracje partnerów, informacje kontaktowe, informacje bankowe), wnioskodawcy wiodący muszą wystąpić o dostęp do elektronicznego systemu wymiany danych (https://baplus.bamos.eu/) BAMOS+. Wnioski o dostęp do BAMOS+ należy złożyć najpóźniej do 17 kwietnia 2024 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wniosek projektowy oraz wszelkie dalsze dokumenty i formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2024 r. godz. 16:00.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Karolina Puchalska: kpuchalska@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 40 91.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dodatkowe informacje