Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną

 Szanowni Państwo,

 Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki organizuje po raz kolejny konkurs "Zachodniopomorskie Noble”, którego celem jest promocja najwybitniejszych  osiągnięć nauki naszego województwa.

Według regulaminu konkursu, w ośmiu kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych zostaną nagrodzone prace wykonane w roku 2021 i spełniające wymogi najwyższych standardów. W większości kategorii nauki, tam gdzie ich charakter to umożliwia, klasyfikacja osiągnięć będzie miała charakter obiektywny – będzie uwzględniała pozycję publikacji na liście filadelfijskiej  lub wdrożone i/lub sprzedane patenty, przy czym promowane będą prace wykonane w Polsce, szczególnie w naszym regionie.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o  wyłonienie spośród pracowników przypisanych do dyscypliny, maksymalnie  po jednej kandydaturze z ww. kategorii i przesłanie stosownej informacji wraz z wykazem osiągnięć kandydata oraz opinią właściwej Rady Dyscypliny do Działu Nauki w nieprzekraczającym terminie do dnia 16 maja  2022 r. g. 15.00.   Informację o osiągnięciach za rok 2021  w postaci wykazu kandydat powinien wydrukować z panel2.zut.edu.pl (zakładka publikacje i patenty). Do informacji o publikacjach należy dołączyć punkty IF .

W przypadku kandydatów, którzy reprezentują dyscyplinę nie posiadającą w ZUT Rady Dyscypliny Naukowej, informację o kandydacie proszę przekazać za pośrednictwem Dziekana Wydziału na którym zatrudniony jest kandydat.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Dziale Nauki można składać wnioski o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki  za znaczące  osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Zasady sporządzania wniosków określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r.  w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. 2019 poz. 182) z późniejszymi zmianami. Treść rozporządzenia oraz wzór wniosku o nagrodę znajdują się na stronie internetowej działu w zakładce – Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną.

Prosimy Państwa o przekazanie wniosków, za pośrednictwem dziekana, w formie elektronicznej; będą one opiniowane  przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń a następnie przez Senat

Podpisane kompletne wnioski wraz  z załącznikami  należy składać w formie dokumentu elektronicznego  do dnia 15 maja 2023 r. na adres: dzial.nauki@zut.edu.pl

 

Nagrody Ministra dla Profesorów ZUT

19.02.2022 r.  z okazji Dnia Nauki Polskiej dwóch Profesorów naszej uczelni otrzymało nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Pierwszą nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej otrzymał prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, drugą za całokształt dorobku otrzymał prof. dr hab. niż. Zbigniew Czech z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Panom Profesorom bardzo serdecznie gratulujemy.

 

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI i NAUKI 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 3 sierpnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (format:  pdf, rozmiar:  172 KB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki  (format:  pdf, rozmiar:  217 KB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. 2019, poz.182) (format:  pdf, rozmiar:  746 KB)

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (format:  pdf, rozmiar:  36 KB)
fileadmin/pliki/dznauki/03012013/Komunikat.pdf

LISTA A CZASOPISM (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB) ; LISTA B CZASOPISM (format:  pdf, rozmiar:  226 KB); LISTA C CZASOPISM (format:  pdf, rozmiar:  268 KB) 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25  marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczba punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach (format:  pdf, rozmiar:  87 KB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (format:  pdf, rozmiar:  1,31 MB)

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016:

LISTA A (format:  pdf, rozmiar:  2,61 MB)  (format:  pdf, rozmiar:  1,02 MB)

LISTA B (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)

LISTA C  (format:  pdf, rozmiar:  1,02 MB)

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów (format:  docx, rozmiar:  46 KB)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów (format:  pdf, rozmiar:  0,92 MB)

MATERIAŁY


 (format:  docx, rozmiar:  28 KB)

NAGRODY REKTORA


 Regulamin wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  (format:  docx, rozmiar:  174 KB)

Zarządzenie nr 5 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 39 z dnia 24 marca 2020 r. Rektora ZUT w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  368 KB)

Zarządzenie nr 203 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 39 z dnia 24 marca 2020 r Rektora ZUT w sprawie wprowadzenia Regulaminu  wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  2,43 MB)

Zarządzenie nr 152 z dnia 16 grudnia 2021 zmieniąjące zarządzenie nr 39 z dnia 24 marca 2020 r Rektora ZUT w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  (format:  pdf, rozmiar:  3,96 MB)