Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
ul. Jagiellońska 20-21

pok. 228-234
email: patenty@zut.edu.pl
fax: 91 449 44 98


Wpisy w panel.zut.edu.pl - moduł patenty i prawa ochronne

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że:

  1. Zgłoszone do ochrony w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej projekty wynalazcze wpisywane są do modułu „Patenty i prawa ochronne” po dokonaniu zgłoszenia w urzędzie patentowym. Urząd Patentowy RP publikuje informacje o udzielonych prawach wyłącznych w miesięczniku Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP), który ukazuje się w ostatnim roboczym dniu danego miesiąca. Dane dotyczące udzielonego prawa wyłącznego (data decyzji o udzieleniu prawa, data publikacji o udzielonym prawie, numer prawa wyłącznego, opis patentowy/ochronny w formie załącznika) wpisywane są przez pracowników Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej dopiero po ukazaniu się opisu patentowego/ ochronnego na stronach Urzędu co następuje kilka dni po dacie publikacji WUP. Wynika to z tego, że do zaliczenia udzielonego prawa wyłącznego do dorobku pracownika czy Uczelni konieczna jest  pierwsza strona opisu patentowego/ ochronnego. Średni czas od uzyskania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego z UPRP do publikacji w WUP to około 6 miesięcy.
  2. W odniesieniu do projektów wynalazczych, których twórcami/ współtwórcami są pracownicy ZUT, a projekty zostały zgłoszone do urzędu patentowego przez inne podmioty, aby uzupełnić wpisy w w/w module, prosimy o dostarczenie do Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej (np. przesłać mailem na adres patenty@zut.edu.pl) pierwszą stronę z danymi bibliograficznymi opisu patentowego/ ochronnego w roku, w którym ukazała się publikacja o udzieleniu prawa wyłącznego (np. publikacja WUP), a jeśli publikacja o udzieleniu prawa wyłącznego miała miejsce w grudniu – do końca stycznia roku następnego.

Szanowni Państwo,

Przykładowe zapisy dotyczące praw własności intelektualnej do wykorzystania w umowach zawieranych przez ZUT (format:  docx, rozmiar:  21 kB) przygotowane przez Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej ZUT,  do wykorzystania w umowach zawieranych przez ZUT.

Zapisy te są tylko propozycjami, każdorazowo prosimy o kontakt z Działem Wynalazczości (tel. 914494357 albo 914494147, email: patenty@zut.edu.pl) w celu dostosowania ich do Państwa potrzeb i wymagań wynikających ze stanu faktycznego.