Rzecznicy patentowi

Rzecznicy patentowi działają w oparciu o ustawę z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr49 poz. 509 z późn. zm.)

  1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych.
  2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego.
  3. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej

Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. 
Przez sprawy własności przemysłowej ustawa rozumie:

  1. uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, 
  2. zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w pkt. 1.pkt.

Dopuszczone przez ustawę formy wykonywania zawodu:

  1. w kancelarii patentowej
  2. na rzecz pracodawcy,
  3. na podstawie umowy cywilno-prawnej

Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Przynależność do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa