Szkoła Doktorska

Rekrutacja - widoczni studenci Aplikuj online!

Zasady rekrutacji

Adresaci, do których skierowana jest oferta

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może starać się osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osoby posiadające dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2, lub osoby, o których mowa w art. 327 ust. 2 ustawy.

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 1. rejestracja kandydata w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, w wyznaczonych terminach rejestracji (irk.zut.edu.pl);
 2. wniesienie jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 250 zł, przy czym opłata nie podlega zwrotowi;
 3. złożenie kompletu dokumentów.

Kandydaci będący cudzoziemcami mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025 (określonych w § 5 Uchwały nr 12 Senatu ZUT z dnia 29 stycznia 2024 r.).

Językami wykładowymi w Szkole Doktorskiej są język polski i język angielski.

Proces rekrutacji oraz rozmowa kwalifikacyjna mogą odbywać się w języku polskim lub języku angielskim. Decyzję w sprawie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim podejmuje dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Osoba, która przystępuje do rekrutacji oraz wyraża chęć odbycia kształcenia w Szkole Doktorskiej w języku angielskim, ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi Szkoły Doktorskiej pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Szkoły Doktorskiej udziela kandydatowi odpowiedzi – informując go o możliwości lub braku możliwości rekrutacji i kształcenia w języku angielskim najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat będący cudzoziemcem może być przyjęty do Szkoły Doktorskiej, prowadzącej kształcenie tylko w języku polskim, jeżeli posiada:

 1. certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. nauki, lub
 2. certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą, lub
 3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia w uczelni za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim, lub
 5. certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (teks jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Kandydatom posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności zapewnia się na ich wniosek, we współpracy z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością (BON) ZUT, pomoc i udogodnienia, w procesie rekrutacji stosowne do indywidualnych potrzeb. Osoba opiekująca się doktorantem z niepełnosprawnością lub tłumacz języka migowego nie mogą być merytorycznie bądź zawodowo związani z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować rozprawę doktorską. Kandydat składa wniosek wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej.

Wyniki rekrutacji są jawne i podlegają upublicznieniu w systemie IRK.

 

Kryteria oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej

etap I

Lp.

Kryterium oceny kandydata

Maksymalna liczba punktów

Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata

1.

Wynik ukończenia studiów wyższych:

a)   zakończonych tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym;

b)  I stopnia – w przypadku kandydatów posiadających wyjątkowe osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 2;

c)   lub średnia ważona ocen z toku tych studiów dla kandydatów, przed planowaną obroną pracy magisterskiej oraz posiadających wyjątkowe osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 2;

przelicza się według następującej skali:

a)             ≥ 4,75 – 15 pkt

b)            ≥ 4,25 < 4,75 – 10 pkt

c)             ≥ 4,00 < 4,25 – 5 pkt

d)            < 4,00 – 0 pkt

Uwaga: W przypadku braku wyniku ukończenia studiów na dyplomie do wyznaczenia punktów bierze się pod uwagę średnią ważoną uzyskaną z ocen z toku kształcenia, którą przelicza się na stosowaną powyżej skalę.

15

1.     Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów.

2.     Suplement do dyplomu.

2.

Udokumentowana działalność publikacyjna (autorstwo i/lub współautorstwo, w tym prac przyjętych do druku) obejmująca prace z ostatnich 5 lat:

1)                  artykuły naukowe opublikowane w roku 2019 i latach późniejszych w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ocenia się zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. z późn. zm. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych , przyznając następującą liczbę punktów:

a)   za 200 pkt – 25 pkt

b)  za 140 pkt – 22,5 pkt

c)   za 100 pkt – 20 pkt

d)  za 70 pkt – 17,5 pkt

e)   za 40 pkt – 15 pkt

f)   za 20 pkt – 10 pkt

2)                  monografie, rozdziały w monografiach naukowych oraz redakcje naukowe monografii ocenia się zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, przyznając następującą liczbę punktów:

a)   za monografię z poziomu II (200 pkt) – 25 pkt

b)  za monografię z poziomu I (80 pkt) – 17,5 pkt

c)   za rozdział w monografii z poziomu II (200 pkt) – 6,5 pkt

d)  za rozdział w monografii z poziomu I (80 pkt) – 4 pkt

3)                  za każdą pracę opublikowaną w czasopismach spoza wskazanego wykazu czasopism, przyznaje się 3 pkt

Działalność artystyczną obejmującą prace z ostatnich 5 lat, ocenia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1352. z późn. zm.)

4)                  indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła plastyczne, zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny albo renomowaną instytucję kultury za 200 pkt przyznaje się 25 pkt;

5)                  autorstwo dzieł plastycznych lub projektów artystycznych, realizacja multimedialna, rzeźbiarska lub konserwatorska, cykl prac plastycznych lub kolekcja projektowa, rozpowszechniona podczas znaczącego wydarzenia artystycznego lub naukowego, za każde osiągnięcie przyznaje się następującą liczbę punktów:

a)             za osiągnięcie międzynarodowe za 200 pkt – 25 pkt,

b)            za osiągniecie ogólnopolskie za 100 pkt – 12,5 pkt,

c)             za osiągnięcie ogólnopolskie za 75 pkt – 8 pkt.

6)                  dzieło z zakresu sztuk projektowych, w tym wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz, architektury krajobrazu za każde osiągnięcie przyznaje się następującą liczbę punktów:

a)             za 200 pkt – 25 pkt

b)            za 100 pkt – 12,5 pkt

c)             za 75 pkt – 10 pkt

25

1.   Pierwsza strona artykułu lub rozdziału monografii zawierające:

-  nazwisko autora/ów,

-  tytuł artykułu lub rozdziału monografii,

-  nazwę czasopisma lub tytuł monografii,

-  rok wydania,

-  numer ISBN/ISSN/eISBN/eISSN, DOI (jeśli został nadany).

2.   Zaświadczenie od wydawcy  o przyjęciu artykułu/rozdziału w monografii do druku oraz i ich kopia.

3.   Katalog ISBN, strony: www organizatora, wydarzenia, zaświadczenie od organizatora.

3.

Udokumentowaną działalność wynalazczą, w tym: patenty, uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin oraz zgłoszenia (autorstwo i/lub współautorstwo) z ostatnich 5 lat ocenia się następująco:

1)  za uzyskany patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin przyznane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office) – 20 pkt

2)  za zgłoszenie patentowe, zgłoszenie prawa na wzór użytkowy lub zgłoszenie prawa hodowcy do odmiany roślin – 5 pkt.

20       

1.   Decyzja o przyznaniu patentu/prawa ochronnego, wzoru użytkowego, wyłącznego prawa hodowcy do odmian roślin oraz zgłoszenia.

2.   Zaświadczenie potwierdzające złożenie patentu, wniosku o prawo ochronne, wzór użytkowy, wyłączne prawo hodowcy do odmian roślin.

4.

Udział* w konferencjach naukowych (z ostatnich 5 lat) ocenia się następująco:<s></s>

1)  w międzynarodowej (przedstawienie referatu/plakatu) – 3 pkt

2)  w krajowej (przedstawienie referatu/plakatu) – 2 pkt

3)  w studenckiej lub doktoranckiej (przedstawienie referatu/plakatu) – 1 pkt

*Punktowane są wyłącznie wystąpienia konferencyjne, samo uczestnictwo jako wolny słuchacz nie jest punktowane

5          

1.   Zaświadczenie/certyfikat od organizatora konferencji.

2.   Materiały pokonferencyjne/program konferencji zawierające strony, na których widnieje:

- nazwisko autora,

- tytuł prezentowanego wykładu/ referatu, komunikatu lub posteru,

- rodzaj konferencji, nazwę i  termin konferencji.

5.

Mobilność (z ostatnich 5 lat) ocenia się następująco:

1)  udział w programie/stażu międzynarodowym – 10 pkt

2)  udział w programie/stażu krajowym 5 pkt

10

1.   Świadectwo udziału w programie międzynarodowym lub krajowym.

2.   Wpis w suplemencie do dyplomu.

3.   Potwierdzenie udziału w wymianie akademickiej.

4.   Zaświadczenie od pracodawcy o odbyciu stażu przez kandydata.

6.

Aktywność społeczną i organizacyjną (z ostatnich 5 lat) oraz nagrody i wyróżnienia ocenia się następująco:

1)  za każdą udokumentowaną formę działalności społecznej lub organizacyjnej przyznaje się 1 pkt;

2)  przez aktywność społeczną i organizacyjną rozumie się:

a)   działalność przez co najmniej 1 rok w studenckim, doktoranckim kole naukowym lub towarzystwie naukowym,

b)  działalność przez co najmniej 1 rok w organizacji studenckiej, doktoranckiej lub uczelnianej;

c)   członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji/sympozjów naukowych, debat, wystaw/konkursów, plenerów artystycznych, czynny udział w promocji wydziału/uczelni;

3) za każdą udokumentowaną nagrodę/wyróżnienie przyznaje się następującą liczbę punktów:

a)     5 pkt za nagrody międzynarodowe,

b)    3 pkt za nagrody krajowe,

c)     2 pkt za wyróżnienia międzynarodowe,

d)    1 pkt za wyróżnienia krajowe.

5          

1.   Potwierdzenie członkostwa podpisane przez opiekuna lub przewodniczącego koła naukowego, przewodniczącego towarzystwa naukowego, zawierające informację o długości trwania członkostwa kandydata i pełnionych funkcjach.

2.   Zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji/debaty/pleneru/  wystawy.

3.   Materiały konferencyjne (strony potwierdzające udział).

4.   Potwierdzenie udziału  
w promocji wydziału/uczelni.

5.   Potwierdzenie członkostwa  w organizacjach studenckich lub doktoranckich, zawierające informacje o długości trwania członkostwa kandydata i pełnionych funkcjach.

6.   Wpis w suplemencie do dyplomu.

7.   Decyzja/dyplom
o przyznaniu nagrody/wyróżnienia lub inny dokument potwierdzający znalezienie się w gronie osób nagrodzonych oraz informację o zasięgu konkursu (np. zaświadczenie organizatora lub ogłoszenie o konkursie).

7.

Udział w realizacji projektów (z ostatnich 5 lat) ocenia się następująco:

1)  naukowo-badawczych:

a)   kierownik projektu międzynarodowego – 10 pkt,

b)  wykonawca w projekcie międzynarodowym – 5 pkt,

c)   kierownik projektu krajowego – 7 pkt,

d)  wykonawca/wolontariusz w projekcie krajowym – 3 pkt

lub

2)  informatycznych:

a)   główny wykonawca – 10 pkt,

b)  wykonawca– 5 pkt,

lub

3)  architektonicznych/budowlanych:

a)   główny autor projektu – 10 pkt

b)  współautor projektu – 5 pkt

4) artystycznych:

a)    prezentacja prac artystycznych (np. wystawowa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna – 10 pkt

b)                                                   – 5 pkt

10       

1.       Decyzja o przyznaniu projektu.

2.   Zaświadczenie/umowa potwierdzające udział
w projekcie.

3.   Dokumentację projektową
(w szczególności strony zawierające informację o funkcji jaką pełnił kandydat w jej przygotowaniu).

4.   Zaświadczenie organizatora/kuratora wystawy lub katalog/plakat/zaproszenie zawierające informacje o podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia (wystawa indywidulana/zbiorowa) oraz prezentowanej pracy/pracach.

8.

Konspekt projektu badawczego

Projekt badawczy powinien być opisany maksymalnie na 5 stronach znormalizowanego maszynopisu oraz zawierać następujące elementy:

1)   zdefiniowanie problemu badawczego, celu badań, tez i hipotez badawczych (max. 10 pkt),

2)  nowatorstwo i oryginalność projektu badawczego (max. 10 pkt),

3)  aktualny stan badań na świecie (max. 10 pkt),

4)  metodę/metody badawcze służące do rozwiązania problemu badawczego (max. 10 pkt)

40

Maszynopis konspektu badawczego.

 

Suma punktów

130

 

 

etap II

Lp.

Kryteria stosowane w ocenie rozmowy kwalifikacyjnej

Maksymalna liczba punktów

1.

Ocena projektu badawczego/artystycznego z uwzględnieniem wartości merytorycznej

15

2.

Ocena kandydata w zakresie znajomości najnowszych trendów badań w obszarze zgodnym z tematyką projektu badawczego/artystycznego

15

3.

Ocena umiejętności prezentacji projektu badawczego/artystycznego

20

 

Suma punktów

50

 

Doktorat Wdrożeniowy - Kryteria oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej

etap I

Lp.

Kryterium oceny kandydata

Maksymalna liczba punktów

Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata

1.

Wynik ukończenia studiów wyższych, zakończonych tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym

przeliczane są według następującej skali:

a)   ≥ 4,75 – 15 pkt

b)  ≥ 4,25 < 4,75 – 10 pkt

c)   ≥ 4,00 < 4,25 – 5 pkt

d)  < 4,00 – 0 pkt.

Uwaga: W przypadku braku wyniku ukończenia studiów na dyplomie, do wyznaczenia punktów bierze się pod uwagę średnią ważoną uzyskaną z ocen z toku kształcenia, którą przelicza się na stosowaną powyżej skalę.

15       

1.       Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów.

2.     Suplement do dyplomu.

2.

Udokumentowana działalność publikacyjna (autorstwo i/lub współautorstwo, w tym prac przyjętych do druku) obejmująca prace z ostatnich 5 lat:

1) artykuły naukowe opublikowane w roku 2019 i latach późniejszych w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ocenia się zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. z późn. zm. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyznając następującą liczbę punktów:

a)   za 200 pkt – 25 pkt

b)  za 140 pkt – 22,5 pkt

c)   za 100 pkt – 20 pkt

d)  za 70 pkt – 17,5 pkt

e)   za 40 pkt – 15 pkt

f)   za 20 pkt – 10 pkt

1) monografie, rozdziały w monografiach naukowych oraz redakcje naukowe monografii ocenia się zgodnie Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe , przyznając następującą liczbę punktów:

a)   za monografię z poziomu II (200 pkt) – 25 pkt

b)  za monografię z poziomu I (80 pkt) – 17,5 pkt

c)   za rozdział w monografii z poziomu II (200 pkt) – 6,5 pkt

d)  za rozdział w monografii z poziomu I (80 pkt) – 4 pkt

2) za każdą pracę opublikowaną w czasopismach spoza wskazanego wykazu czasopism, przyznaje się 3 pkt

Udokumentowana działalność publikacyjna (autorstwo i/lub współautorstwo, w tym prac przyjętych do druku) obejmująca prace z ostatnich 5 lat:

Działalność artystyczną obejmującą prace z ostatnich 5 lat, ocenia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1352 z późn. zm.)

5)   indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła plastyczne, zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny albo renomowaną instytucję kultury za 200 pkt przyznaje się 25 pkt;

6)   autorstwo dzieła plastycznego lub projektu artystycznego, realizację multimedialną, rzeźbiarską lub konserwatorską, cykl prac plastycznych lub kolekcję projektową, rozpowszechnioną podczas znaczącego wydarzenia artystycznego lub naukowego za każde osiągnięcie, przyznaje się następującą liczbę punktów:

a)   za osiągnięcie międzynarodowe za 200 pkt – 25 pkt,

b)  za osiągniecie ogólnopolskie za 100 pkt – 12,5 pkt,

c)   za osiągnięcie ogólnopolskie za 75 pkt – 8 pkt.

7)   dzieło z zakresu sztuk projektowych w tym wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz, architektury krajobrazu za każde osiągnięcie przyznaje się następującą liczbę punktów:

a) za 200 pkt – 25 pkt

b) za 100 pkt – 12,5 pkt

c) za 75 pkt – 10 pkt

25

1.       25kt

1.   Pierwsza strona artykułu lub rozdziału monografii zawierające:

-         nazwisko autora/ów,

-         tytuł artykułu lub rozdziału monografii,

-         nazwę czasopisma lub tytuł monografii,

-         rok wydania,

-         numer ISBN/ISSN/eISBN/eISSN, DOI (jeśli został nadany).

2.   Zaświadczenie od wydawcy
o przyjęciu artykułu/rozdziału
w monografii do druku oraz i ich kopia.

3.   Katalog ISBN, strony: www organizatora, wydarzenia, zaświadczenie od organizatora.

 

3.

Udokumentowaną działalność wynalazczą, w tym: patenty, uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin oraz zgłoszenia (autorstwo i/lub współautorstwoz ostatnich 5 lat ocenia się następująco:

1)  za uzyskany patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny przyznanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office) – 20 pkt

2)   za zgłoszenie patentowe, zgłoszenie prawa na wzór użytkowy lub zgłoszenie prawa hodowcy do odmiany roślin – 5 pkt

20       

1.     Decyzja o przyznaniu patentu/prawa ochronnego, wzoru użytkowego, wyłącznego prawa hodowcy do odmian roślin oraz zgłoszenia.

2.     Zaświadczenie potwierdzające złożenie patentu, wniosku
o prawo ochronne, wzór użytkowy, wyłączne prawo hodowcy do odmian roślin.

4.

Udział w konferencjach naukowych (z ostatnich 5 lat) ocenia się następująco:

1)  * w międzynarodowej j (przedstawienie referatu/plakatu) – 3 pkt

2)  * w krajowej(przedstawienie referatu/plakatu) – 2 pkt

*Punktowane są wyłącznie wystąpienia konferencyjne, samo uczestnictwo jako wolny słuchacz nie jest punktowane

5          

1.   Zaświadczenie od organizatora konferencji/certyfikat;

2.   Materiały pokonferencyjne/program konferencji zawierające strony, na których widnieje:

-      nazwisko autora,

-      tytuł prezentowanego wykładu/ referatu, komunikatu lub posteru,

-      rodzaj konferencji, nazwę
i termin konferencji.

5.

Mobilność (z ostatnich 5 lat) ocenia się następująco:<s></s>

1)  udział w programie międzynarodowym/stażu – 10 pkt

2)  udział w programie/stażu krajowym 5 pkt

10

1.   Świadectwo udziału w programie międzynarodowym lub krajowym.

2.   Wpis w suplemencie do dyplomu.

3.   Potwierdzenie udziału w wymianie akademickiej.

4.   Zaświadczenie od pracodawcy o odbyciu stażu przez kandydata.

6.

Udział w realizacji projektów (z ostatnich 5 lat) ocenia się następująco:

1)  naukowo-badawczych:

a)   kierownik projektu międzynarodowego – 10 pkt

b)  wykonawca w projekcie międzynarodowym – 7 pkt

c)   kierownik projektu krajowego – 7 pkt

d)  wykonawca/wolontariusz w projekcie krajowym – 3 pkt

lub

2)  informatycznych :

a)   główny wykonawca – 10 pkt

b)  wykonawca – 5 pkt

lub

3)  architektonicznych/budowlanych:

a)   główny autor projektu – 10 pkt

b)  współautor projektu – 5 pkt

4)   artystycznych:

a)   prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna – 10 pkt

b)  prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowa – 5 pkt

10       

1.   Decyzja o przyznaniu projektu.

2.   Zaświadczenie/umowa potwierdzające udział w projekcie.

3.   Dokumentację projektową (w szczególności strony zawierające informację o funkcji jaką pełnił kandydat w jej przygotowaniu).

4.   Zaświadczenie organizatora/kuratora wystawy lub katalog/plakat/zaproszenie zawierające informacje o podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia (wystawa indywidulana/zbiorowa) oraz prezentowanej pracy/pracach.

7.

Wyniki działalności badawczo-rozwojowej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

1)  Za każdą działalność badawczo-rozwojową lub współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 5 pkt

2)  Za każdą udokumentowaną nagrodę/wyróżnienie przyznaje się następującą liczbę punktów:

a)   5 pkt za nagrody międzynarodowe,

b)  3 pkt za nagrody krajowe,

c)   2 pkt za wyróżnienia międzynarodowe,

d)  1 pkt za wyróżnienia krajowe.

30       

1.   Dokumenty potwierdzające działalność badawczo-rozwojową lub współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2.   Decyzja/dyplom o przyznaniu nagrody/wyróżnienia lub inny dokument potwierdzający znalezienie się w gronie osób nagrodzonych oraz informację o zasięgu konkursu (np. zaświadczenie organizatora lub ogłoszenie o konkursie).

8.

Konspekt projektu badawczego powinien być opisany maksymalnie na 5 stronach standardowego maszynopisu oraz zawierać następujące elementy:

1)  zdefiniowanie problemu badawczego, celu badań, tez i hipotez badawczych (max. 10 pkt)

2)  nowatorstwo i oryginalność projektu badawczego, znaczenie dla przedsiębiorcy (max. 10 pkt)

3)  aktualny stan badań na świecie (max. 10 pkt)

4)  metodę/metody badawcze służące do rozwiązania problemu badawczego (max. 10 pkt)

40

Maszynopis konspektu badawczego.

 

Suma punktów

155

 

etap II

Lp.

Kryteria stosowane w ocenie rozmowy kwalifikacyjnej

Maksymalna liczba punktów

1.

Ocena projektu badawczego/artystycznego, z uwzględnieniem wartości merytorycznej oraz znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki

15

2.

Ocena kandydata w zakresie znajomości najnowszych trendów badań w obszarze zgodnym z tematyką projektu badawczego/artystycznego

15

3.

Ocena umiejętności prezentacji projektu badawczego/artystycznego

20

 

Suma punktów

50

 

 

 

 

 

 

Kształcenie

Dziedzina naukDyscyplina

inżynieryjno-technicznych

architektura i urbanistyka

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

informatyka techniczna  i telekomunikacja

inżynieria chemiczna

inżynieria lądowa, geodezja i transport

inżynieria materiałowa

inżyniera mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

rolniczych

rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

ścisłych i przyrodniczych

nauki chemiczne

społecznych

ekonomia i finanse

sztuki

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 Kształcenie w Szkole Doktorskiej:

 1. jest prowadzone w w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów;
 2. prowadzi do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej nie niższym niż B2;
 3. w zakresie działalności badawczej realizowane jest na podstawie Indywidualnego Planu Badawczego;
 4. realizowane jest na podstawie programu kształcenia;
 5. przygotowuje do uzyskania stopnia doktora;
 6. kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Harmonogram

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

rejestracja kandydatów w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

28 czerwca - 11 lipca 2024 r.

składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Doktorskiej w ZUT

1 lipca - 12 lipca 2024 r.

ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego

19 sierpnia 2024 r.

składanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

do 26 sierpnia 2024 r.

terminy rozmów kwalifikacyjnych – II etap postępowania rekrutacyjnego:

architektura i urbanistyka

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

informatyka techniczna i telekomunikacja

3 września 2024 r.

inżynieria chemiczna

nauki chemiczne

inżynieria lądowa, geodezja i transport

4 września 2024 r.

inżynieria materiałowa

inżynieria mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

5 września 2024 r.

rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

ekonomia i finanse

6 września 2024 r.
termin rozmów kwalifikacyjnych – II etap postępowania rekrutacyjnego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”4 września 2024 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 10 września 2024 r.
składanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawydo 17 września 2024 r.
ogłoszenie wyników kwalifikacji 24 września 2024 r.

ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej w ZUT

27 września 2024 r.