Aktualności

37 międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET 24.01.2024 13:28

Trwa nabór wniosków do 37 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce, zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

W ramach Inicjatywy CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży oraz inne – działania zw. z rozpowszechnianiem wyników projektu, promocją, zarządzaniem projektem, organizacją posiedzeń Komitetu Użytkowników (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu) (zgodnie z krajowymi zasadami konkursu oraz regulaminem konkursu międzynarodowego).

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) jest zobowiązany złożyć do NCBR Pre-wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Nabór wniosków będzie trwał do 27 marca 2024 r. do godz. 12:00 .

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NCBR lub u p. Agaty Skrobek, e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.