Zadania działu

Do zadań Działu Projektów Naukowych  należy udzielanie wsparcia oraz prowadzenie nadzoru przy pozyskiwaniu, i rozliczaniu środków finansowych na działalność naukową, badawczą oraz badawczo – rozwojową, ze źródeł krajowych w ramach programów i zadań m.in.: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Kultury w zakresie:

 1. informowania o ogłoszonych konkursach i monitoringu konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie projektu;
 2. informowania o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków oraz o procedurach przygotowania wniosku, sporządzania raportów i wniosków o płatność;
 3. koordynowania przygotowania i składania wniosku o dofinansowanie projektu:

  1. kontrola nad przygotowaniem dokumentów wewnętrznych wymaganych dla uruchomienia procesu zgłoszenia i opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, w tym uzyskanie zgód odpowiednich organów Uczelni na złożenie wniosku,
  2. pomoc w przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku (opracowanie lub uzyskanie z innych właściwych jednostek albo podmiotów zewnętrznych),
  3. pomoc w przygotowaniu wniosków (konsultacje merytoryczne) oraz formalne sprawdzanie wniosku przed złożeniem do instytucji właściwej dla danego programu, w tym doradztwo w budowaniu budżetu;

 4. rejestracji, sprawozdawczości (raportowanie) oraz archiwizowania dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych (z wyłączeniem dokumentów finansowo-księgowych, np. faktur i akt osobowych);
 5. prowadzenia spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw;
 6. doradztwa w procesie realizacji projektu/przedsięwzięcia;
 7. nadzorowania i opiniowania zgodności wydatków projektu z wnioskiem i umową na jego realizację (kwalifikowalnością wydatków) oraz prawidłowości sporządzanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych i finansowych oraz dbanie o terminowe ich składanie;
 8. współpracy z instytucją właściwą dla danego programu/projektu;
 9. koordynowania sporządzania planów i sprawozdań jednostek organizacyjnych Uczelni;
 10. prowadzenie rejestru umów konsorcjum