Aktualności

BiodivNBS - konkurs na międzynarodowe projekty dot. wspierania ochrony bioróżnorodności 12.09.2023 09:05

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS).

Zakres tematyczny konkursu:

  •  Synergies and trade-offs of Nature-Based solutions in the context of human well-being
  • Nature-Based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  • The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie Partnerstwa BiodivERsA+ można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekty mogą trwać 36 miesięcy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

I etap

·      poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. pre-proposal w języku angielskim. Pre-proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych: 10 listopada 2023 r. (15:00 CET)

II etap

·      poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. full proposal w języku angielskim. Full proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

·      poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie OSF, który należy złożyć do NCN w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym muszą być tożsame.

Termin składania wspólnych wniosków pełnych: 9 kwietnia 2024 r. (15:00 CET)

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 1 000 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.

Zainteresowane aplikowaniem osoby zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Skrobek (Agata.Skrobek@zut.edu.pl,91 449 4944).