Aktualności

Kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS 20.06.2022 12:19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do kolejnych edycji konkursów SONATA BIS, MAESTRO, których łączny budżet wynosi 140 mln zł. Wnioski w obu konkursach można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

 

MAESTRO 14

Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat (od 01.01.2012 r. do 15.09.2022 r.) opublikowała  co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponadto powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz  udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

W konkursie  można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W obecnej edycji konkursu kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
  • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14 to 20 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN.

 

SONATA BIS 12

Planowany w ramach konkursu projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu w tym konkursie może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również na stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12 to 120 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN.