Aktualności

Kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS, POLONEZ BIS 22.09.2022 11:33

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do kolejnych edycji konkursów Opus,  Preludium Bis, Sonata, Polonez Bis. Wnioski projektowe w ramach każdego z tych konkursów można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

OPUS 24

Jest to konkurs dla wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej.

Otwiera on możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF, FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Projekt OPUS można zaplanować na 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.

Projekt OPUS LAP może trwać:

 • przy współpracy z partnerem z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Luksemburga i Belgii-Flandrii
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
  • 48 miesięcy
 • przy współpracy z partnerem z Niemiec lub Czech
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy

Procedura agencji wiodącej (LAP) ma ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym aplikowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych, a agencjom finansującym badania – proces oceny wniosków. Celem postępowania LAP jest również zapobieganie problemom wynikającym ze stosowania procedury oceny równoległej, jak np. sytuacji, w której w jednej z agencji wniosek jest zaakceptowany, a z kolei w drugiej – ten sam wniosek jest odrzucony.

Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00

NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 24 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP o finansowanie projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii-Flandrii.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 • zespoły badawcze z Austrii – do FWF,
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR,
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS,
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG,
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF,
 • zespoły badawcze z Luksemburga – do FNR,
 • zespoły badawcze z Belgii-Flandrii – do FWO.

Więcej informacji na stronie NCN.

 

SONATA 18

Konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego. Przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów  zaplanowanych na 12, 24 lub 36 miesięcy.  

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy,

 w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Więcej informacji na stronie NCN.

 

PRELUDIUM BIS 4

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Skierowany jest do promotorów w szkołach doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z kierownika projektu (promotora) i doktoranta. Budżet projektów  może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy w ramach projektu są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 Więcej informacji na stronie NCN.

 

POLONEZ BIS -3

Konkurs na trwające 24 miesiące  projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do naukowców z doktoratem lub 4-letnim pełnoetatowym doświadczeniem badawczym, którzy w ciągu 3 lat przez ogłoszeniem konkursu (15.09.2022 r.) nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali  w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

NCN szczególnie zachęca do wnioskowania tych naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Więcej informacji na stronie NCN.