Aktualności

MINIATURA 8 02.02.2024 13:08

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ósmą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych. Budżet konkursu to 20 milionów złotych. Dofinansowanie można otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Ważną zmianą w tej edycji konkursu jest dopuszczenie możliwości realizacji działania w więcej niż jednej z wymienionych form, pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji działania i osiągnięcia założonych celów. 

ü  Czas realizacji działania naukowego to maksymalnie 12 miesięcy.

ü  Kwota dofinansowania mieści się w przedziale od 5 000 do 50 000 zł.

ü  Badacz musi być zatrudniony w jednostce w dniu złożenia wniosku na umowę o pracę i mieć w swoim dorobku min. jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe lub co najmniej jedną publikację.

ü  Uczestnikami konkursu mogą być badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku.

 

UWAGA:

Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Ocena merytoryczna wniosków w konkursie MINIATURA jest jednoetapowa.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl,  zgodnie procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8  w systemie OSF.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN MINIATURA 8 (ncn.gov.pl) poza tym szczegółowych informacji o konkursie udziela Dział Projektów Naukowych.