Aktualności

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów SONATINA i DAINA 20.12.2023 11:25

Konkursy są skierowane do osób, które niedawno uzyskały stopień doktora oraz naukowców planujących współpracę z partnerami z Litwy.

SONATINA  dla „młodych”

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r.

SONATINA wspiera kariery młodych badaczy, umożliwiając im pełnoetatowe zatrudnienie w jednostkach na podstawie umów o pracę i prowadzenie badań naukowych w Polsce. Zatrudnienie musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Laureaci konkursu mają również możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia podczas realizacji staży trwających od 3 do 6 miesięcy w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

W budżecie oprócz wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu i kosztów obowiązkowego stażu zagranicznego można ująć także wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawców projektu, koszty materiałów i drobnego sprzętu, koszty usług obcych, wyjazdów służbowych, wizyt i konsultacji oraz gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych.

W kosztorysie nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania, wynagrodzeń etatowych lub stypendiów dla innych członków zespołu.

Łączny budżet konkursu SONATINA 8 wynosi 20 mln zł. Więcej informacji na stronie NCN.

Współpraca polsko-litewska w DAINA

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień doktora i posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku.

W konkursie DAINA 3 można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Maksymalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu to 1 mln zł.

W budżecie można uwzględnić środki na wynagrodzenie pełnoetatowe dla kierownika projektu oraz dla zespołu badawczego (w tym osoby na stanowiskach typu post-doc), stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 3 wynosi 16 mln zł.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET. Więcej informacji na stronie NCN.

Wnioski w celu weryfikacji proszę wysyłać na adres pnaukowe@zut.edu.pl. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych na stronie NDP informacji pomocnych przy wypełnianiu wniosku.