Aktualności

VI konkurs polsko – turecki 11.01.2024 09:05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły uruchomienie naboru wniosków do VI konkursu polsko – tureckiego. Celem konkursu jest wzmocnienie kontaktów oraz rozwój współpracy naukowo-badawczej i technologicznej obu krajów na zasadach równości i obopólnych korzyści w zakresie wspólnych obszarów tematycznych.

Do konkursu mogą przystąpić polsko-tureckie konsorcja badawcze złożone z: przedsiębiorcy (MŚP lub dużego) lub konsorcjum naukowe jednostki naukowej z przedsiębiorstwem, lub samych przedsiębiorstw. Konsorcjum może liczyć maksymalnie trzech członków po stronie polskiej oraz z co najmniej jednego podmiotu z Turcji.

Zakres tematyczny:

  • Health: Pharmaceuticals, Biomaterials, Medical Diagnostic Kits;
  • Advanced Material Technologies: Biomaterials, Polymers, and Plastics;
  • Food and Agriculture: Food Processing and Production Technologies, Food Biotechnology;
  • Energy: Energy Storage, Renewable Energy (including hydrogen energy, solar energy, and biomass).

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

  • badania przemysłowe,
  • prace rozwojowe.

Prowadzone badania powinny mieścić się swoim zakresem pomiędzy 4 a 8 poziomem gotowości technologii (TRL).

Nabór wniosków jest jednoetapowy i potrwa do 4 marca 2025 r.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 5 100 000 PLN.  Kwota dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 PLN.

Wnioskodawcy po stronie polskiej składają skany podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę e-mail: konkursturcja@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Naukowych jest p. Agata Skrobek, e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.