Aktualności

MINIATURA 5 – konkurs na działanie naukowe 05.05.2021 09:08

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło kolejny nabór do konkursu MINIATURA. Jego celem jest finansowe wsparcie pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu projektu badawczego. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września br.
Wnioski do Działu Projektów Naukowych proszę wysyłać na adres: pnaukowe@zut.edu.pl.

Konkurs Miniatura 5 jest skierowany do osób, które:

  • posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę,
  • posiadają stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.),
  • dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN bądź w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Fundusze pozyskane w konkursie można przeznaczyć na działania naukowe takie jak:

  • badania wstępne i pilotażowe,
  • kwerendy i staże naukowe,
  • wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

Okres realizacji działania naukowego wynosi do 12 miesięcy, natomiast wysokość finansowania - od 5 000 zł do 50 000 zł. Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5 w kwocie 15 mln zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF od 5 maja br. do 30 września br. do godziny 16:00.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN, poza tym szczegółowych informacji o konkursie udziela Dział Projektów Naukowych.