Aktualności

NCN ogłasza konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2 17.09.2020 14:48

Narodowe Centrum Nauki przeznacza 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

OPUS 20 + LAP

Konkurs OPUS 20 w nowej postaci. Wnioski składać mogą naukowcy na każdym etapie kariery. Konkurs zakłada realizację następujących projektów badawczych:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z  NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o  te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
  • w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;
  • w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

Procedura agencji wiodącej (LAP - Lead Agency Procedure) ma ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym aplikowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych, a agencjom finansującym badania – proces oceny wniosków. Celem postępowania LAP jest również zapobieganie problemom wynikającym ze stosowania procedury oceny równoległej, jak np. sytuacji, w której w jednej z agencji wniosek jest zaakceptowany, a z kolei w drugiej – ten sam wniosek jest odrzucony.

Wniosek OPUS LAP, musi być przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami

Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP) wynosi 450 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

 

PRELUDIUM BIS 2

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, który zakłada przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 2 wynosi 100 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

 

SONATA 16

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień doktora. Celem tego konkursu jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego. W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy otrzymali stopień naukowy doktora od 2 do 7 lat przed rokiem złożenia wniosku. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu SONATA 16 wynosi 100 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

 

BEETHOVEN CLASSIC 4 

BEETHOVEN CLASSIC 4 to międzynarodowy konkurs dwustronny  na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

Można otrzymać środki finansowe na na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV i wykazem publikacji kierowników oraz wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

 

Wnioski do wszystkich wymienionych konkursów można składać za pomocą systemu elektronicznego OSF do 15 grudnia 2020 r. do godz. 16:00.
Pytania oraz wnioski do weryfikacji prosimy wysyłać na adres e-mail: pnaukowe@zut.edu.pl w celu rozdysponowania pomiędzy poszczególnych pracowników.