Zakres działalności


Organizowanie  funkcjonowania uczelni w sprawach działalności badawczo-rozwojowej, współpracy naukowej z zagranicą oraz rozwojem kadry naukowej a w szczególności:

 1. Opiniowanie  dokumentów finansowanych z subwencji na utrzymanie i rozwój  potencjału  badawczego;
 2. Opiniowanie wniosków, raportów raz dokumentów finansowych dotyczących SPUB;
 3. Opiniowanie wniosków na Inwestycje aparaturowe i budowlane;
 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących zasad udzielania dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Zachodniopomorskiego dla publicznych uczelni wyższych, w szczególności  na przedsięwzięcia i działania wspierające rozwój nauki w województwie zachodniopomorskim;
 5. Opracowywanie uczelnianych planów oraz sprawozdań dotyczących działalności badawczo – rozwojowej;
 6. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz spraw dotyczących okresowej oceny nauczycieli akademickich;
 7. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Odwoławczej;
 8. Rozwój kadry naukowej (postępowania awansowe w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora, opiniowanie umów cywilnoprawnych dotyczących nadawania stopni naukowych);
 9. Urlopy naukowe;
 10. Zagraniczne  staże  pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
 11. Współpracą naukową z zagranicą (umowy międzynarodowe);
 12. Nagrody MNiSW,  Prezesa Rady Ministrów, resortowe oraz nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną;
 13. Promocja doktorska i habilitacyjna, doktorat honoris causa;
 14. Obsługa administracyjna posiedzeń: Senackiej Komisji ds. Nauki i Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń - w zakresie merytorycznych prac działu.