Zakres działalności

Zadania działu

  1. organizowanie całokształtu działalności uczelni w tych sprawach wynalazczości, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, znaków towarowych itp., które należą do dziedzin objętych prawem autorskim i wynalazczym,
  2. prowadzenie poradnictwa, opiniowanie lub opracowywanie umów dotyczących spraw wymienionych w pkt 1, 
  3. współpraca przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnych do zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, zdobniczych i znaków towarowych w Urzędzie Patentowym; prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym oraz postępowania odwoławczego przed właściwymi organami,
  4. udział w ocenach projektów wynalazczych, prac wdrożeniowych oraz w ustalaniu wynagrodzeń twórców i efektów ekonomicznych zastosowania wynalazków,
  5. nadzór nad realizacją zobowiązań wobec uczelni z tytułu zawartych umów, związanych z projektami wynalazczymi; nadzór nad wypłacaniem twórcom wynagrodzeń z tytułu stosowania w uczelni i w innych podmiotach gospodarczych projektów wynalazczych i rozwiązań objętych prawem autorskim,
  6. ewidencjonowanie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw wymienionych w pkt 1,
  7. opracowywanie projektów programów nauczania ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
  8. prowadzenie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej w zakresie określonym przepisami szczególnymi, a także innych zagadnień powierzonych przez władze uczelni