Dietetyka

metryka

WydziałWydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Kierunekdietetyka
Forma i poziom studiówstacjonarne I stopnia
Tytuł zawodowy absolwentalicencjat
Czas6 semestrów
Limit30 miejsc

Opis kierunku

Jeśli pragniesz zgłębić tajniki racjonalnego odżywiania i zrozumieć, jak wpływa ono na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, kierunek dietetyka jest idealny dla Ciebie!

Na zajęciach nabędziesz wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, anatomii, fizjologii, biochemii, a także psychologii i stylu życia. Studiując na naszym kierunku zdobędziesz również praktyczne umiejętności w zakresie układania diet, prowadzenia konsultacji dietetycznych oraz edukacji pacjentów.

Studiując dietetykę, możesz liczyć na dużą ilość praktyk i zajęć laboratoryjnych. Dynamiczny rozwój nauk o żywieniu zmotywuje Cię do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Dołącz do nas i pomóż innym w osiągnięciu lepszej jakości życia poprzez właściwe odżywianie!

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • komponować zdrowe posiłki, dobierać odpowiednie produkty spożywcze oraz analizować potrzeby żywieniowe swoich podopiecznych;
 • diagnozować i zapobiegać schorzeniom związanym z nieprawidłowym odżywianiem oraz planować odpowiednie dietetyczne zalecenia dla osób zdrowych, jak i chorych.

TWOJE PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • placówki służby zdrowia i zakłady  żywienia zbiorowego;
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • szkoły i przedszkola;
 • firmy cateringowe;
 • własna praktyka.

Kryterium kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest utworzenie konta i zapisanie się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.

Podstawą  przyjęcia na studia I stopnia są pisemne wyniki egzaminu:

Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na liczbę punktów (LP) uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym według następującego wzoru (dotyczy tzw. nowej matury):

              LP = 0,5•A•W + 0,2•B•W + 0,2•C•X+ 0,1•D
                                                                                  

kalkulator rekrutacyjny
symbole wprowadzone we wzorze oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz na egzaminie zawodowym:

A biologia lub chemia lub matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy (dowolny przedmiot) – poziom podstawowy lub rozszerzony, (może to być ten sam przedmiot co A lub C pod warunkiem, ze kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach podstawowym lub rozszerzonym),

Cjęzyk obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

D – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie.

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej.


Kandydat wpisuje do IRK wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

Termin rekrutacji

Start rekrutacji  - 20 maja 2024 r. (obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK).

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

20 maja - 14 lipca 2024 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 16 lipca 2024 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 16 - 26 lipca 2024 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 29 lipca 2024 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 29 - 30 lipca 2024 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 31 lipca 2024 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów może zostać ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 143 Senatu ZUT z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2024/2025.

Wykaz dokumentów

NA SKRÓTY:

1. OBYWATEL POLSKI

2. CUDZOZIEMCY

3. GDZIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

4. DODATKOWE INFORMACJE
Wymagane dokumenty- obywatel Polski

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

1. ankietę osobową - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),

2. kserokopię świadectwa dojrzałości lub zagranicznego świadectwa (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej), z tym że:

 • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
 • kandydat ze „starą maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1 do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 • kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub dyplomem zawodowym lub dyplomem uzyskania tytułu zawodowego - kserokopię tych dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej).

3. jedną fotografię (aktualna, kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy umieścić w IRK,

4. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),

5. kserokopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej),

6. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Powrót
Wymagane dokumenty- cudzoziemiec

Kandydat cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

1. ankietę osobową - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),

2. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),

3. w przypadku kandydata niepełnoletniego: oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - zgodę na podjęcie studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (wydruk z IRK);

4. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej:

 • kserokopię polskiego świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej) lub
 • kserokopię zagranicznego świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej - zalegalizowane lub opatrzone apostille (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej)

5. kserokopię tłumaczenia zagranicznego świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym,

6. kserokopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia,

3. jedną fotografię (aktualna, kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy umieścić w IRK,

4. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2, w którym będą prowadzone studia.

Powrót
Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • Osobiście:
 • Adres: Centrum Rekrutacji ZUT (Biblioteka Główna ZUT - wejście od parkingu), ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin

 • Pocztą tradycyjną:
 • Pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem

  Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA

 • W przypadku kandydata cudzoziemca: dopuszcza się możliwość przesłania skanów dokumentów, poprzez system IRK. Kandydat wówczas będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów do dnia 31.10.2024 r.

Powrót
Ważne informacje

1. Ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów dostępne będą do wydruku w IRK po zakwalifkowaniu kandydata w systemie. Uwaga: ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze: 16 lipca 2024 r. (od godziny 12:00).

2. W przypadku wysłania dokumentów, kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

4. Kandydaci cudzoziemcy posiadający nr PESEL proszeni są o dołączenie kopii potwierdzenia nadania numeru do dokumentów rekrutacyjnych.

5. Kandydaci cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do odbywania studiów stacjonarnych bez odpłatności powinni ten dokument również załączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

6. Kandydaci cudzoziemcy, którzy zdali Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – Niezależna Ocena Zewnętrzna (ZNO) / Ukraina, zobowiązani są do przedstawienia tego dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski oraz apostille wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli oceny zostały wprowadzone do systemu rekrutacyjnego na poziomie rozszerzonym.

Powrót

Opłata rekrutacyjna

 1. Wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia, tzw. opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia, wynoszą odpowiednio:

  • na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia  - 85 zł,
  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (postępowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdzian umiejętności plastycznych) - 150 zł.

 2. Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są:

  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,
  • wychowankowie domów dziecka.

 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (I lub II stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
 5. Opłaty można dokonać w:

  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy),
  • oddziale pocztowym.

 6. Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

  Ostatni dzień rejestracji w IRK jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w IRK dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koncie kandydata w IRK w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 7. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wymagana na danym kierunku,
  • udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w egzaminie wstępnym - sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym,
  • rezygnacji kandydata w IRK z dalszego postępowania rekrutacyjnego przed zakończeniem elektronicznej rejestracji.

 8. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej akceptuje Prorektor ds. studenckich.
 9. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie do 31 października 2024 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym.
 10. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer rachunku bankowego.

Procedura rekrutacji

I.       OGÓLNE ZASADY

 1. Rejestracja na studia odbywa się wyłącznie poprzez system Internetowej Rekrutacji  Kandydatów IRK.
 2. W okresach wyznaczonych do rejestracji (zgodnie z terminem rekrutacji) system IRK będzie czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydata.
 3. Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
 4. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (dotyczy I tury rekrutacji), zgodnie z terminami rekrutacji.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.
 6. Uczelnia przewiduje możliwość ogłoszenia rekrutacji w II terminie na wybrane kierunki studiów - w przypadku niewyczerpania planowanego limitu przyjęć. W II turze rekrutacji przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK - decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek. (Komisja Rekrutacyjna zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach  Uczelni).
 8. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian w formularzu internetowym spowodowanych niezależnymi od Uczelni awariami sieci komputerowej, a także za opóźnienia wynikające z działania systemów bankowych/pocztowych, itp., w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat powinien zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

 

II.     PROCES REJESTRACJI KANDYDATA NA STUDIA

 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe założenie osobistego konta rejestracyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IKR.
 2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się adresem e-mail i utworzonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z adresem e-mail stanowi zabezpieczenie danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
 3. Prawidłowa rejestracja kandydata w IRK wymaga przejścia przez etapy:

  a) założenie indywidualne konto w systemie IRK (zgodnie z terminami rekrutacji),
  b) uzupełnienie danych osobowych,
  c) uzupełnienie danych adresowych,
  d) uzupełnienie danych o wykształceni

     niezbędne jest wskazanie rodzaju matury (np. Nowa matura, Matura IB, Matura Zagraniczna),

 • jeżeli kandydat jeszcze nie otrzymał świadectwa maturalnego zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze (część pisemna) oraz poziom (podstawowy, rozszerzony) po otrzymaniu świadectwa uzupełnia wyniki egzaminów,
 • jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego dodatkowo wskazuje nazwę olimpiady/konkursu i zamieszcza skan dokumentu w IRK,
 • kandydat (absolwent technikum) zamieszcza skan dyplomu/dyplomów zawodowych.

  e) wybranie kierunku studiów (maksymalnie trzy, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego),
  f) wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata za przeprowadzenie rekrutacji wynosi:
  85 zł, jeżeli wśród wybranych kierunków jest architektura lub projektowanie architektury wnętrz i otoczenia wówczas opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł, opłata powinna być wniesiona najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji w IRK, zgodnie z terminami rekrutacji,
  g) wgranie zdjęcia spełniającego wymogi zdjęcia do dowodu osobistego, zdjęcie elektroniczne będzie niezbędne na etapie drukowania ankiety kandydata,
  h) sprawdzenie wyników rekrutacji (zgodnie z terminami rekrutacji, status zakwalifikowany oznacza, że kandydat po złożeniu kompletu dokumentów w formie papierowej i weryfikacji przez Komisje Rekrutacyjną zostanie przyjęty),
  i) dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej do Centrum Rekrutacji zgodnie z terminami rekrutacji, niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów,
  j) po złożeniu dokumentów w Centrum Rekrutacji oraz ich weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną na koncie kandydata w IRK pojawi się status przyjęty.

 

III. PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATA NA STUDIA I STOPNIA

Podstawą  przyjęcia na studia I stopnia są pisemne wyniki egzaminu:

 • maturalnego,
 • dojrzałości,
 • matury międzynarodowej IB,
 • matury europejskiej EB,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia na studia,
  Na każdym kierunku studiów I stopnia - kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP),
 1. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na jeden ze wskazanych przez siebie kierunków studiów (kandydat może wskazać maksymalnie 3 kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego) w sytuacji, gdy uzyska odpowiednio wysoką pozycję na liście rankingowej tego kierunku.

  Odnalezienie swojego nazwiska na liście kandydatów rezerwowych nie przekreśla możliwości podjęcia studiów na tym kierunku. Zazwyczaj pewna liczba kandydatów umieszczonych na liście kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek, wycofuje się z postępowania rekrutacyjnego, stąd na listę  wprowadzane są nazwiska z listy kandydatów rezerwowych w kolejności zgodnej z ilością uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.
 2. Wynikiem procesu kwalifikacyjnego jest jedna z podanych poniżej sytuacji:
  a) kandydat zostaje umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku najbardziej preferowanym i nie jest umieszczony na listach pozostałych wybranych przez siebie kierunków,
  b) kandydat zostaje umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na jednym spośród wybranych przez siebie kierunków oraz zostaje umieszczony na listach rezerwowych tych kierunków, które wskazał jako wyżej preferowane,
  c) kandydat nie zostaje umieszczony na żadnej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia spośród wybranych kierunków, natomiast zostanie umieszczony wyłącznie na listach rezerwowych wszystkich kierunków, które wybrał podczas rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK,
  d) kandydat nie zostaje umieszczony na żadnej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ani liście rezerwowych - nie spełnił warunków rejestracji i/lub kwalifikacji.
 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne, upublicznione zgodnie z RODO w IRK.
 4. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w Centrum Rekrutacji. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 5. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w Centrum Rekrutacji – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 6. Dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 7. W przypadku ogłoszenia rekrutacji w II terminie, procedura ulega skróceniu.
  Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK od razu składa komplet dokumentów Centrum Rekrutacji. Przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania dokumentów.

Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH KANDYDATOM NA STUDIA:

1. OBYWATEL POLSKI

2. CUDZOZIEMCY
Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich kanydatom z polskim obywatelstwem:

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie komisji rekrutacyjnej.

2. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.

3. Prorektor ds. Studenckich zatwierdza listę kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim.

4. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział ds. Studenckich mailem: dsrekrut@zut.edu.pl bądź pisemnie:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dział ds. Studenckich, pok. 007B

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

tel. 91 449 45-87

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM - zostaną podane po 31 marca 2024 r.
Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich kanydatom cudzoziemcom:

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie komisji rekrutacyjnej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

2. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.

3. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział Mobilności Międzynarodowej, bądź pisemnie:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dział Mobilności Międzynarodowej, pok.17

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

tel. 91 449 6055

Stypendia

Student może ubiegać się o:

1. STYPENDIUM SOCJALNE,

2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

3. STYPENDIUM REKTORA,

4. ZAPOMOGĘ.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, wzory wniosków o przyznanie stypendiów określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów i dostępne na stronie internetowej Uczelni. Wszystkie wnioski student składa w dziekanacie Wydziału, na którym studiuje.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Świadczenia nie przysługują:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny;
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, przez dodatkowy okres 12 semestrów.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnością wynosi 800 zł.

Powrót
Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora na pierwszym roku studiów:

na studiach pierwszego stopnia: stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

na studiach drugiego stopnia: stypendium Rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który rozpoczął ten poziom studiów w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

 • uzyskał średnią ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,10;
 • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium Rektora wynosi od 250 zł do 850 zł (w zależności od liczby uzyskanych punktów za osiągnięcia).

Stypendium Rektora na kolejnych latach studiów:

Stypendium Rektora może otrzymać student roku k, który spełnił poniższe warunki:

 • uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,10 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 • zaliczył wszystkie moduły/przedmioty przewidziane programem studiów do roku k-1, w terminie:
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej zimowej bezpośrednio następującej po semestrze zimowym;
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej jesiennej bezpośrednio następującej po semestrze letnim.

Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi.
Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

Powrót
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta, ustalone na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Maksymalna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne to 1294,40 zł. W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium socjalnego wynosi od 800 zł do 1400 zł (w zależności od wysokości dochodu).

Student otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:

 • zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza miastem studiowania,
 • inne szczególnie uzasadnione, udokumentowane przypadki.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: do 600 zł.

Powrót
Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec),
 • poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych,
 • śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa),
 • szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

W roku akademickim 2023/2024 maksymalna wysokość zapomogi wynosi 2000 zł, a w przypadku ciężkiej choroby studenta do 3000 zł.

Powrót

Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia - dokumenty do pobrania

Należy kliknąć na odpowiedni akt prawny, aby pobrać plik

REKRUTACJA

 • UCHWAŁA NR w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2024/2025 z późn. zm.,
  dokument pdf  (format:  pdf, rozmiar:  321 kB)
  dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  618 kB)
 • UCHWAŁA  w sprawie ustalenia liczby miejsc w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki i formy studiów w ZUT na rok akademicki 2024/2025
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  2,12 MB)
  dokument dostępny cyfrowo
   (format:  pdf, rozmiar:  270 kB)
 • UCHWAŁA  w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w kolejnych latach akademickich 2023/2024 - 2026/2027
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  6,60 MB)
  dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  417 kB)
 • ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie począwszy od roku akademickiego 2024/2025
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB)
  dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)
 • KOMUNIKAT o terminach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025
  dokument pdf
   (format:  pdf, rozmiar:  2,20 MB)dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  217 kB)
 • KOMUNIKAT o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  813 kB)

Dodatkowe informacje dla cudzoziemców

Kontakt

Informacje pod nr tel.: 91 449 45 87 (dla obywateli polskich), 91 449 60 55 (dla cudzoziemców)

w godz. 9:00-15:00.

Po wcześniejszym założeniu konta w Internetowym Systemie Rekrutacji IRK masz możliwość zadania pytania w systemie IRK.