Inżynieria materiałowa

metryka

WydziałWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Kierunekinżynieria materiałowa
Forma i poziom studiówstacjonarne I stopnia
Tytuł zawodowy absolwentainżynier
Czas7 semestrów
Limit50 miejsc

Opis kierunku

OPIS KIERUNKU

Kierunek oferuje kształcenie inżyniera-specjalisty znającego nowe rodzaje materiałów i kompozytów o ściśle określonych właściwościach, dostosowanych do wymagań inżynierskich w różnych dziedzinach współczesnej techniki – od techniki morskiej i lotniczej przez elektrotechnikę i elektronikę, do materiałów opakowaniowych i biomedycznych. Inżynieria materiałowa posiada prestiżowy Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE®Label (European Accredited Engineer).

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i przygotowania materiałów do produkcji wyrobów z szeroko pojętej grupy metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych;
 • procesów technologicznych obróbki cieplnej, spajania, obróbki ubytkowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych prowadzące do gotowych wyrobów.

TWOJE PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • technolog procesów produkcyjnych i kontroli jakości w firmach produkcji wyrobów z metali, ceramiki, tworzyw polimerowych, kompozytów, i innych;
 • specjalista w zakresie doboru materiałów do nowych produktów i urządzeń;
 • specjalista w zakresie modyfikacji lub wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów dla różnych branż;
 • specjalista technologii spawania i spajania materiałów;
 • specjalista badań nieniszczących i niszczących właściwości materiałów i konstrukcji;
 • specjalista w zakresie szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnych wyrobów;
 • specjalista w zakresie technologii recyklingu i zagospodarowywania odpadów materiałowych.

Termin rekrutacji

Start rekrutacji  - 20 maja 2024 r. (obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK).

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

20 maja - 14 lipca 2024 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 16 lipca 2024 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 16 - 26 lipca 2024 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 29 lipca 2024 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 29 - 30 lipca 2024 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 31 lipca 2024 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów może zostać ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 143 Senatu ZUT z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2024/2025.

Wykaz dokumentów

NA SKRÓTY:

1. OBYWATEL POLSKI

2. CUDZOZIEMCY

3. GDZIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

4. DODATKOWE INFORMACJE
Wymagane dokumenty- obywatel Polski

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

1. ankietę osobową - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),

2. kserokopię świadectwa dojrzałości lub zagranicznego świadectwa (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej), z tym że:

 • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
 • kandydat ze „starą maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1 do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 • kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub dyplomem zawodowym lub dyplomem uzyskania tytułu zawodowego - kserokopię tych dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej).

3. jedną fotografię (aktualna, kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy umieścić w IRK,

4. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),

5. kserokopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej),

6. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Powrót
Wymagane dokumenty- cudzoziemiec

Kandydat cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

1. ankietę osobową - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),

2. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),

3. w przypadku kandydata niepełnoletniego: oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - zgodę na podjęcie studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (wydruk z IRK);

4. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej:

 • kserokopię polskiego świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej) lub
 • kserokopię zagranicznego świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej - zalegalizowane lub opatrzone apostille (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej)

5. kserokopię tłumaczenia zagranicznego świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym,

6. kserokopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia,

3. jedną fotografię (aktualna, kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy umieścić w IRK,

4. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2, w którym będą prowadzone studia.

Powrót
Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • Osobiście:
 • Adres: Centrum Rekrutacji ZUT (Biblioteka Główna ZUT - wejście od parkingu), ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin

 • Pocztą tradycyjną:
 • Pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem

  Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA

 • W przypadku kandydata cudzoziemca: dopuszcza się możliwość przesłania skanów dokumentów, poprzez system IRK. Kandydat wówczas będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów do dnia 31.10.2024 r.

Powrót
Ważne informacje

1. Ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów dostępne będą do wydruku w IRK po zakwalifkowaniu kandydata w systemie. Uwaga: ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze: 16 lipca 2024 r. (od godziny 12:00).

2. W przypadku wysłania dokumentów, kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

4. Kandydaci cudzoziemcy posiadający nr PESEL proszeni są o dołączenie kopii potwierdzenia nadania numeru do dokumentów rekrutacyjnych.

5. Kandydaci cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do odbywania studiów stacjonarnych bez odpłatności powinni ten dokument również załączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

6. Kandydaci cudzoziemcy, którzy zdali Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – Niezależna Ocena Zewnętrzna (ZNO) / Ukraina, zobowiązani są do przedstawienia tego dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski oraz apostille wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli oceny zostały wprowadzone do systemu rekrutacyjnego na poziomie rozszerzonym.

Powrót

Opłata rekrutacyjna

 1. Wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia, tzw. opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia, wynoszą odpowiednio:

  • na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia  - 85 zł,
  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (postępowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdzian umiejętności plastycznych) - 150 zł.

 2. Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są:

  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,
  • wychowankowie domów dziecka.

 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (I lub II stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
 5. Opłaty można dokonać w:

  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy),
  • oddziale pocztowym.

 6. Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

  Ostatni dzień rejestracji w IRK jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w IRK dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koncie kandydata w IRK w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 7. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wymagana na danym kierunku,
  • udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w egzaminie wstępnym - sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym,
  • rezygnacji kandydata w IRK z dalszego postępowania rekrutacyjnego przed zakończeniem elektronicznej rejestracji.

 8. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej akceptuje Prorektor ds. studenckich.
 9. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie do 31 października 2024 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym.
 10. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer rachunku bankowego.

Olimpijczycy

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są na studia I stopnia (na zasadach zawartych w uchwale nr 198 Senatu ZUT w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia) z uwzględnieniem preferencji polegających na przyznaniu kandydatowi

 • maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji,
 • zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej.

Podstawą do skorzystania z preferencji jest spełnienie następujących wymagań:

 • dokonanie rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK,
 • przedstawienie dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady, konkursu, stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty,
 • terminowe złożenie kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia.

Wykaz olimpiad i konkursów dający preferencje na kierunek inżynieria materiałowa:

Olimpiada Astronomiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" w klasie Student

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

 

 

Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH KANDYDATOM NA STUDIA:

1. OBYWATEL POLSKI

2. CUDZOZIEMCY
Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich kanydatom z polskim obywatelstwem:

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie komisji rekrutacyjnej.

2. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.

3. Prorektor ds. Studenckich zatwierdza listę kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim.

4. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział ds. Studenckich mailem: dsrekrut@zut.edu.pl bądź pisemnie:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dział ds. Studenckich, pok. 007B

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

tel. 91 449 45-87

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM - zostaną podane po 31 marca 2024 r.
Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich kanydatom cudzoziemcom:

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie komisji rekrutacyjnej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

2. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.

3. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział Mobilności Międzynarodowej, bądź pisemnie:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dział Mobilności Międzynarodowej, pok.17

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

tel. 91 449 6055

Stypendia

Student może ubiegać się o:

1. STYPENDIUM SOCJALNE,

2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

3. STYPENDIUM REKTORA,

4. ZAPOMOGĘ.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, wzory wniosków o przyznanie stypendiów określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów i dostępne na stronie internetowej Uczelni. Wszystkie wnioski student składa w dziekanacie Wydziału, na którym studiuje.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Świadczenia nie przysługują:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny;
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, przez dodatkowy okres 12 semestrów.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnością wynosi 800 zł.

Powrót
Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora na pierwszym roku studiów:

na studiach pierwszego stopnia: stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

na studiach drugiego stopnia: stypendium Rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który rozpoczął ten poziom studiów w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

 • uzyskał średnią ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,10;
 • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium Rektora wynosi od 250 zł do 850 zł (w zależności od liczby uzyskanych punktów za osiągnięcia).

Stypendium Rektora na kolejnych latach studiów:

Stypendium Rektora może otrzymać student roku k, który spełnił poniższe warunki:

 • uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,10 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 • zaliczył wszystkie moduły/przedmioty przewidziane programem studiów do roku k-1, w terminie:
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej zimowej bezpośrednio następującej po semestrze zimowym;
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej jesiennej bezpośrednio następującej po semestrze letnim.

Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi.
Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

Powrót
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta, ustalone na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Maksymalna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne to 1294,40 zł. W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium socjalnego wynosi od 800 zł do 1400 zł (w zależności od wysokości dochodu).

Student otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:

 • zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza miastem studiowania,
 • inne szczególnie uzasadnione, udokumentowane przypadki.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: do 600 zł.

Powrót
Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec),
 • poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych,
 • śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa),
 • szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

W roku akademickim 2023/2024 maksymalna wysokość zapomogi wynosi 2000 zł, a w przypadku ciężkiej choroby studenta do 3000 zł.

Powrót

Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia - dokumenty do pobrania

Należy kliknąć na odpowiedni akt prawny, aby pobrać plik

REKRUTACJA

 • UCHWAŁA NR w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2024/2025 z późn. zm.,
  dokument pdf  (format:  pdf, rozmiar:  321 kB)
  dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  618 kB)
 • UCHWAŁA  w sprawie ustalenia liczby miejsc w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki i formy studiów w ZUT na rok akademicki 2024/2025
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  2,12 MB)
 • UCHWAŁA  w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w kolejnych latach akademickich 2023/2024 - 2026/2027
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  6,60 MB)
  dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  417 kB)
 • KOMUNIKAT o terminach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  2,20 MB)
 • KOMUNIKAT o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025
  dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  813 kB)

Dodatkowe informacje dla cudzoziemców

NA SKRÓTY:

1. PRZELICZNIK OCEN

2. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO

3. OPŁATY
Przelicznik ocen

1. W IRK kandydat powinien wprowadzić oceny wymagane dla danego kierunku studiów.

2. Niżej wskazany przelicznik odpowiada ocenom przedstawionym na świadectwie dojrzałości uzyskanym w Polsce i ustalony jest dla systemu nowej matury.

3. W przypadku braku na świadectwie przedmiotu matematyka, brana pod uwagę będzie średnia ocena z przedmiotów algebra i geometria lub pokrewnych.

4. O ile na świadectwie nie określono poziomu trudności zdawanego przedmiotu, przyjmuje się poziom podstawowy jako potwierdzony oceną na świadectwie.

5. W przypadku gdy przelicznik ocen na punkty wymieniony poniżej nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa na punkty stosowane w rekrutacji.

UKRAINA

Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Ukrainie (2-12)System ocen "nowa matura"Egzmian ZNO (poziom rozszerzony)System ocen "nowa matura"
12100181-200100
1190166-18090
1080151-16580
970136-15070
860121-13560
750100-12050
6400-990
53000
4-2000

WAŻNE: oceny przedmiotów z atestacji państwowej Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – Niezależna Ocena Zewnętrzna (ZNO) na Ukrainie będą traktowane jako poziom rozszerzony, pozostałe przedmioty jako poziom podstawowy.

BIAŁORUŚ

Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Białorusi (2-10)System ocen "nowa matura"
10100
990
880
770
660
550
440
330
20

MOŁDAWIA

Skala ocen na świadectwach uzyskanych w Mołdawii (1.00-10.00)System ocen "nowa matura"
10.00 (excellent)100
9.00-9.99 (very good)90
8.00-8.99 (good)80
7.00-7.99 (good)70
6.00-6.99 (satisfactory)60
5.00-5.99 (satisfactory)50
1.00-4.99 (unsatisfactory)0

NIEMCY

Ocena na świadectwie (skala ocen 1-6)System ocen "nowa matura"
1100
280
360
430
5-600

LITWA

Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Litwie (0.00-10.00)System ocen "nowa matura"
10.00 (excellent)100
9.00-9.99 (very good)90
8.00-8.99 (good)80
7.00-7.99 (highly satisfactory)70
6.00-6.99 (satisfactory)60
5.00-5.99 (sufficient)50
0.00-4.99 (unsatisfactory)0
Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Litwie (0.00-100.00)System ocen "nowa matura"
92.00-100.00 (excellent)100
84.00-91.99 (very good)90
75.00-83.99 (good)80
67.00-74.99 (highly satisfactory)70
58.00-66.99 (satisfactory)60
50.00-57.99 (sufficient)50
0.00-49.99 (unsatisfactory)0

ROSJA

System ocen na świadectwach uzyskanych w Rosji (2.00-5.00)System ocen "nowa matura"
50.00 (excellent)100
4.00-4.99 (very good)80
3.00-3.99 (satisfactory)60
"credit"40
2.00-2.99 (unsatisfactory)0

Powrót
Znajomość języka polskiego

Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

 • certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą ze wskazaniem poziomu oraz liczbie godzin kursu,
 • certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,
 • certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce, w tym świadectwo dojrzałości.

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu kandydatowi przysługuje egzamin poprawkowy w ramach terminów dostępnych w roku akademickim 2023/2024.

TERMINY EGZAMINÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO: (poziom B2)

MiesiącDokładna data
MARZEC13,21
CZERWIEC12,20,26
LIPIEC4
WRZESIEŃ5,12,19

SPOSÓB ZAPISU NA EGZAMIN

Egzaminy będą przeprowadzane w formie stacjonarnej w Studium Języków Obcych ZUT w Szczecinie. Aby zgłosić się na egzamin należy przesłać wiadomość z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na adres admission@zut.edu.pl z podaniem: imię i nazwisko oraz wybrany termin egzaminu.

Powrót
Opłaty za studia (czesne)

Wysokość opłat za studia (czesne) dla studentów zagranicznych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 - informacja zostanie podana w końcu marca

Forma i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna -- ZŁ
studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna -- ZŁ

OD KOGO NIE POBIERA SIĘ OPŁAT?

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

1. Obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3. Którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz 107, 138 i 771), tj:

 • w celu połączenia się z rodziną,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:
 • - zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium, lub

  - zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub

  - wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  - jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

4. Posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. Posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;

6. Posiadaczy ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7. Będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

UWAGA

Osoby wskazane wyżej nie są zwolnione z opłat m.in. za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów.

Osobom wymieniony w pkt. 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

Powrót

Kontakt

Informacje pod nr tel.: 91 449 49 49 (dla obywateli polskich), 91 449 60 55 (dla cudzoziemców). 

Składanie dokumentów: 

od 13 do 24 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 
w dniach 15 i 22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu).

Po wcześniejszym założeniu konta w Internetowym Systemie Rekrutacji IRK masz możliwość zadania pytania w systemie IRK.