Bezpieczeństwo i higiena pracy

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwabezpieczeństwo i higiena pracy
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

60 miejsc

Opłata za studia2 950 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora BHP oraz do osób już zatrudnionych w służbie BHP, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Cel studiów

Oprócz merytorycznego przygotowania uczestnika do pełnienia obowiązków pracownika służby BHP, uczestnik studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001. 

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje: 

 1. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 
 2. świadectwo ukończenia kursu metodycznego, 
 3. certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, 
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP,
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w formie studiów niestacjonarnych i trwają 2 semestry, w sumie 10 zjazdów. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 50.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

25 czerwca  – 25 września 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 25 czerwca  – 25 września 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

 1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych bezpieczeństwo i higiena pracy osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, al. Piastów 50 a, 70-311 Szczecin, pokój 329 lub 313, w godz. 8:00 – 15:00, z dopiskiem - Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 2 950 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

tel. 91 449 48 14 lub 91 449 48 34

email: bhpwbia@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr inż. Wiesława Cieślewicz

tel. 663 882 809

email: wcieslewicz@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje