Cyberbezpieczeństwo

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Informatyki
NazwaCyberbezpieczeństwo
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 

Opłata za studiawkrótce

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe cyberbezpieczeństwo skierowane są do absolwentów kierunków informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka, a także dla absolwentów innych kierunków obecnie pracujących w IT lub posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informatycznych. Studia mają charakter specjalistyczny i są przeznaczone dla osób pragnących zajmować się zawodowo kwestiami związanymi z technicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz dla osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. Kandydaci powinni posiadać na podstawowym poziomie umiejętności i wiedzę w zakresie: administracji systemami Linux oraz Windows w infrastrukturze sieciowej, pisania skryptów w Linux i Windows, programowania w języku Python oraz wiedzę dotyczącą konfiguracji urządzeń sieciowych.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwo jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i nabycie praktycznych umiejętności. Dzięki współpracy Uczelni z firmą CDeX PSA, która dostarcza specjalistyczne i wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające na efektywniejsze, szybsze i realistyczne nabywanie umiejętności (Poligon CDeX), studia podyplomowe mogą znacząco przyczynić się do mitygacji opisanych powyżej problemów. Dodatkowo, studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w Polsce i Europie oraz wpisują się w strategię rozwoju uczelni tworzących niniejszy program studiów.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne w formie studiów niestacjonarnych. Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedzielę po około 8 godzin.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwo osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Informatyki ul Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, pok. 124 w godz. 8:00-15:00 z dopiskiem - Studia podyplomowe cyberbezpieczeństwo.

Kontakt

Sekretariat:

mgr Sylwia Hardej

tel. 91 449 56 62

email: shardej@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT

tel. 792 258 616

email: thyla@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje