Gospodarka wodna

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwagospodarka wodna
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 

Opłata za studiawkrótce

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe gospodarka wodna skierowane są do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego jak i pracowników sektora publicznego, w tym samorządu terytorialnego, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych gospodarka wodna jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu gospodarki wodnej osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zagadnieniami budownictwa wodnego, mającym ukończone studia o innym profilu . Ukończenie studiów podyplomowych w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką gospodarowania wodami.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w formie studiów niestacjonarnych i trwają 2 semestry, w sumie 10 zjazdów. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 50a.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych gospodarka wodna osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe gospodarka wodna.

Kontakt

Sekretariat:

mgr inż. Rafał Ciepłuch

email: gwsp@zut.edu.pl