Rachunkowość

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Ekonomiczny
Nazwarachunkowość
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 miejsc 15

Opłata za studiawkrótce

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rachunkowość są adresowane do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w ramach wykonywanego zawodu księgowego, czy uzupełnieniem wiedzy o zagadnienia z rachunkowości, tj. księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość jednostki, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych czy centrach usług wspólnych, osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich jednostek, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, właścicieli przedsiębiorstw, jak również osób zainteresowanych zmianą zawodu, w tym również studentów ostatnich lat studiów II. stopnia.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych rachunkowość jest zdobycie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, przydatnej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w seminariach, dyskusjach, warsztatach edukacyjnych wzbogacających wiedzę, umiejętności i kompetencje. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

Studia kończą się egzaminem pisemnym przed Komisją.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów podyplomowych obejmuje 216 h zajęć w formie studiów niestacjonarnych. Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w piątki (od godz. 16.30) i soboty (w godz. 8.00-16.30) zwykle 2 razy w miesiącu w budynku Wydziału Ekonomicznego, ul. Żołnierska 47 w Szczecinie.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie przesłany słuchaczom przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych rachunkowość osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Ekonomiczny ul Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe rachunkowość.

Kontakt

Kierownik:

dr Elżbieta Jaworska

tel. 91 449 69 36 lub 662140290

email: Elzbieta.Jaworska@zut.edu.pl

 

Informacji udzielają również:

dr Iwona Majchrzak

tel. 91 449 69 33 lub 607222932

email: Iwona.Majchrzak@zut.edu.pl

dr Marzena Rydzewska

tel. 91 449 69 37 lub 502642201

email: Marzena.Rydzewska@zut.edu.pl

 

 

Dane adresowe:

Studia podyplomowe rachunkowość

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin

 

 

Pozostałe informacje