Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Nazwarolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studiawkrótce

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych skierowane są do absolwentów studiów wyższych, zajmujących się lub planujących pracę w ubezpieczaniach upraw rolniczych, w doradztwie rolniczym, komisjach jednostek terytorialnych i innych organizacjach zajmujących się szacowaniem szkód rolniczych oraz planujących poszerzyć swoja wiedzę rolniczą dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej (nabycia uprawnień rolniczych).     

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych jest uzyskanie najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji rolniczej obejmującej:

 • uwarunkowania glebowe i klimatyczne produkcji roślinnej, biologię roślin uprawnych, technologie uprawy roli i roślin (m. in. zmianowanie, odmiany, nawożenie, ochrona, zbiór), podstawy ogrodnictwa, łąkarstwo;
 • zasady chowu, podstawy żywienia oraz fizjologii zwierząt gospodarskich;
 • nowe kierunki w uprawie roślin (uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, nowe kierunki w konstrukcji i użytkowaniu maszyn rolniczych); wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji gospodarstw rolnych oraz prowadzenia rachunkowości rolniczej;
 • możliwości i warunki uzyskania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz płatności bezpośrednich;
 • poznanie metod i sposobów oceny stanu upraw rolniczych

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (z ponad 65-letnią tradycją kształcenia rolniczego), nauczycieli z innych wydziałów ZUT oraz pracowników spoza uczelni (np. KOWR i ARiMR z Oddziałów w Szczecinie). Zajęcia terenowe będą realizowane w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku gdzie omawiane są technologie uprawy roli i roślin, przechowalnictwo płodów rolnych oraz w specjalistycznych gospodarstwach z produkcją roślinną i zwierzęcą (np. bydła i owiec) czy prowadzących produkcję warzywniczą i sadowniczą. Szczególny nacisk w programie studiów będzie kierowany na aspekt poznania metod i oceny stanu upraw rolniczych wynikających z ich stanu fizjologicznego, agrotechnicznego, klimatycznego lub wynikających z innych przyczyn (np. szkód spowodowanych przez szkodniki i choroby roślin, zwierzynę płowa.

Studia kończą się egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, możliwość udziału w komisjach i jednostkach administracyjnych (np. ubezpieczeniowych, gminnych, powiatowych) oceniających stan upraw rolniczych, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych stacjonarnie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. Juliusza Słowackiego 17 lub w terenie.

Zjazdy realizowane są w formie studiów niestacjonarnym w soboty i niedziele i trwają 2 semestry.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

 1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ul Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych.

 

 

Kontakt

Kierownik:

dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

tel. 91 449 64 10

e-mail: grzegorz.jarnuszewski@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje