Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Nazwarolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 16 miejsc

Opłata za studia5 800 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju skierowane są do osób zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, nowych trendów w produkcji zwierzęcej, uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich oraz chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze.

Cel studiów

Włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło zupełnie nowe warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw o profilu rolniczym. Realizacja zaleceń Wspólnoty Europejskiej dotyczących rolnictwa, jak i umiejętność wykorzystania różnego rodzaju finansowego wsparcia oferowanego w ramach programów unijnych, wymaga funkcjonowania fachowo wyszkolonej kadry pracowniczej i doradczej. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych, rolnictwa ekologicznego, biobezpieczeństwa i produkcji żywności modyfikowanej genetycznie. Wiele uwagi pragniemy poświęcić tematyce dotyczącej uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania przyjaznych dla środowiska sposobów zagospodarowania przestrzeni rolniczej w świetle realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedzielę na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

26 czerwca  – 10 września 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 26 czerwca  – 10 września 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ul K. Janickiego 32, 71-270 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 5800 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

mgr Ewa Kwita

tel. 91 449 67 03

email: ewa.kwita@zut.edu.pl

Kierownik:

dr hab. inż. Beata Seremak, prof. ZUT

tel. 91 449 67 42, kom. 501 215 294

email: beata.seremak@zut.edu.pl

Pozostałe informacje