Wycena nieruchomości

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Ekonomiczny
Nazwawycena nieruchomości
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studiawkrótce

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe wycena nieruchomości przeznaczone są dla osób, które mają zamiar starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz spełniły kryteria zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz.1899). Ponadto, dla osób, które zajmują się nieruchomościami i chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych wycena nieruchomości jest przygotowanie uczestników do odbycia praktyk zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Program studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 826).

Ukończenie studiów podyplomowych WYCENA NIERUCHOMOŚCI jest jednym z podstawowych kryteriów ustawowych obowiązujących przy ubiegania się o uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

 

 Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne w formie studiów niestacjonarnych. Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedzielę 2 razy w miesiącu na Wydziale Ekonomicznym, ul. Żołnierska 47.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych wycena nieruchomości osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Ekonomiczny ul  Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe wycena nieruchomości.

Kontakt

Kierownik:

dr Aneta Zaremba

tel. 91 449 69 48

email: Aneta.Zaremba@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje