Ekonomia

metryka

WydziałWydział Ekonomiczny
Kierunekekonomia
Forma i poziom studiówstacjonarne II stopnia
Tytuł zawodowy absolwentamagister
Czas4 semestry
Limit30 miejsc

Opis kierunku

OPIS KIERUNKU

Zapraszamy Cię na najlepszą ekonomię na Pomorzu Zachodnim według Rankingu „Perspektywy” 2022.

Ekonomia to nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie. We współczesnym świecie każda organizacja potrzebuje ekonomisty. Studiując ekonomię, nauczysz się sprawnie podejmować decyzje ekonomiczne i rozwiązywać problemy gospodarcze. Zostaniesz wyposażony w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych przy użyciu nowoczesnych technologii. Bardzo dbamy o połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, dlatego zajęcia na kierunku prowadzi doświadczona kadra naukowców-praktyków. Dodatkowo, studia na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Proponowane specjalności:

 • analityka gospodarcza,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • innowacje w gospodarce,
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując specjalność analityka gospodarcza zdobędziesz wiedzę dotyczącą metod ilościowych i sposobów ich zastosowania do analiz, diagnoz i prognoz zjawisk ekonomicznych oraz poznasz matematyczno-statystyczne programy komputerowe, które pozwalają na korzystanie z nowoczesnych metod i technik przetwarzania informacji o gospodarce w ujęciu ilościowym i jakościowym, na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Studiując specjalność gospodarka nieruchomościami dowiesz się jak wycenić nieruchomość, poznasz procedury obrotu nieruchomościami i zasady zarządzania nieruchomościami, istotę rynku nieruchomości oraz metody badania i oceny zjawisk zachodzących w jego segmentach. Nauczysz się podejmowania decyzji związanych z inwestowaniem w nieruchomości oraz wykorzystywania informacji o nieruchomościach w wycenie nieruchomości, procedurach obrotu nieruchomościami oraz zarządzania nimi.

Studiując specjalność innowacje w gospodarce zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do działalności w warunkach podwyższonego ryzyka w zakresie: konkurowania na współczesnym rynku oraz podejmowania różnych form współpracy w ramach innowacyjnego biznesu, w tym niezbędnej do zakładania i zarządzania firmami typu start-up oraz prowadzenia przedsięwzięć i działań innowacyjnych w wymiarze interdyscyplinarnym.

Studiując specjalność rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, zagadnień funkcjonowania i finansowania sektora samorządowego oraz tradycyjnych i nowych instrumentów występujących na rynku finansowym, a także sposobów ich wykorzystania. Poznasz zasady wyceny i ewidencji majątku, źródła jego finansowania oraz zasady ustalania wartości poszczególnych kategorii wynikowych.

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

W przyszłości możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych i ratingowych,
 • biurach rachunkowo-podatkowych oraz na samodzielnych stanowiskach w wydziałach rachunkowości, kontroli wewnętrznej, zarządzania finansami, organizacjach non-profit,
 • przedsiębiorstwach obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, a także szacowania nieruchomości,
 • jako absolwent specjalności gospodarka nieruchomościami będziesz mógł podjąć praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, bezpośrednio po zakończeniu studiów wyższych, z pominięciem obowiązku ukończenia studiów podyplomowych, co pomoże Ci przyspieszyć proces zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Termin rekrutacji

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

 15 maja -15 sierpnia 2023 r.

testy kwalifikacyjne 

 17 sierpnia - 18 sierpnia 2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 22 sierpnia 2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 22 sierpnia - 6 września 2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 8 września 2023 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów może zostać ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2023/2024.

Wykaz dokumentów

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich) – oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej oraz kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku, gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
 4. jedną fotografię (aktualna, kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy umieścić w IRK,
 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
 6. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Komplet dokumentów można dostarczyć:

- osobiście

                  Adres: Centrum Rekrutacji ZUT (Biblioteka Główna ZUT - wejście od parkingu), ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin,

- pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem

                 Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA

Ważna informacja!

Ankieta osobowa oraz oświadczenie o gotowości podjęcia studiów dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

W przypadku wysłania dokumentów, kserokopia dyplomu ukończenia studiów powinna być uwierzytelniona notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

Opłata rekrutacyjna

 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, tzw. opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia, wynosi:

  • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia  - 85 zł,

 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 3. W procesie rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
 4. Opłaty można dokonać w:

  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy),
  • oddziale pocztowym.

 5. Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

  Ostatni dzień rejestracji w IRK jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w IRK dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koncie kandydata w IRK w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 6. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wymagana na danym kierunku,
  • udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w teście kwalifikacyjnym,
  • rezygnacji kandydata w IRK z dalszego postępowania rekrutacyjnego przed zakończeniem elektronicznej rejestracji.

 7. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej akceptuje Prorektor ds. studenckich.
 8. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie do 31 października 2023 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym oraz do 31 marca 2024 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym.
 9. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer rachunku bankowego.

Kryteria kwalifikacji

 1. Na studia II stopnia KIERUNKU EKONOMIA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu  KIERUNKU EKONOMIA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU EKONOMIA, podstawą kwalifikacji na studia II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia II stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Kryteria przyjęć, zakres testu kwalifikacyjnego

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach:

 • ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i marketing
 • oraz absolwenci innych kierunków studiów, dla których określono jako wiodące efekty kształcenia z dziedziny nauk społecznych, dyscyplin: ekonomia i finanse  lub nauki o zarządzaniu i jakości będą te same kryteria, jak dla kandydatów - absolwentów kierunku ekonomia.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • pojęcie i istota ekonomii, rzadkość dóbr jako podstawowy problem ekonomii,
 • proces produkcji a czynniki produkcji,
 • pojęcie i klasyfikacja dóbr,
 • charakterystyka podmiotów gospodarczych (konsument, producent i państwo),
 • rynek - pojęcie i klasyfikacja,
 • popyt i podaż jako elementy rynku, czynniki kształtujące popyt i podaż,
 • pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza,
 • istota inflacji, jej przyczyny i systematyka,
 • bezrobocie - pojęcie, przyczyny i rodzaje,
 • budżet państwa, deficyt i dług publiczny.

Stypendia

Student może ubiegać się o:

1. STYPENDIUM SOCJALNE,

2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

3. STYPENDIUM REKTORA,

4. ZAPOMOGĘ.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, wzory wniosków o przyznanie stypendiów określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów i dostępne na stronie internetowej Uczelni. Wszystkie wnioski student składa w dziekanacie Wydziału, na którym studiuje.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Świadczenia nie przysługują:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny;
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, przez dodatkowy okres 12 semestrów.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnością wynosi 800 zł.

Powrót
Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora na pierwszym roku studiów:

na studiach pierwszego stopnia: stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

na studiach drugiego stopnia: stypendium Rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który rozpoczął ten poziom studiów w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

 • uzyskał średnią ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,10;
 • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium Rektora wynosi od 250 zł do 850 zł (w zależności od liczby uzyskanych punktów za osiągnięcia).

Stypendium Rektora na kolejnych latach studiów:

Stypendium Rektora może otrzymać student roku k, który spełnił poniższe warunki:

 • uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,10 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 • zaliczył wszystkie moduły/przedmioty przewidziane programem studiów do roku k-1, w terminie:
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej zimowej bezpośrednio następującej po semestrze zimowym;
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej jesiennej bezpośrednio następującej po semestrze letnim.

Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi.
Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

Powrót
Stypendium socialne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta, ustalone na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Maksymalna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne to 1294,40 zł. W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium socjalnego wynosi od 800 zł do 1400 zł (w zależności od wysokości dochodu).

Student otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:

 • zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza miastem studiowania,
 • inne szczególnie uzasadnione, udokumentowane przypadki.

W roku akademickim 2022/2023 wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: do 600 zł.

Powrót
Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec),
 • poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych,
 • śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa),
 • szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

W roku akademickim 2023/2024 maksymalna wysokość zapomogi wynosi 2000 zł, a w przypadku ciężkiej choroby studenta do 3000 zł.

Powrót

Kontakt

Informacje pod nr tel.: 91 449 4587 (dla obywateli polskich), 91 449 6055 (dla cudzoziemców)

w godz. 9:00-15:00.

Po wcześniejszym założeniu konta w Internetowym Systemie Rekrutacji IRK masz możliwość zadania pytania w systemie IRK.