Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
NazwaInżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

30 miejsc

Opłata za studia5000 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe adresowane są do inżynierów (magistrów inżynierów) uczelni technicznych, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu inżynierii spawalnictwa. W kolejnym kroku istnieje możliwość uzyskania certyfikatu IWE.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz aktywnych inżynierów z przemysłu dysponujących aktualną wiedzą i bezcennym doświadczeniem.

Cel studiów

Studia „Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE” są doskonałą okazją aby podnieść poziom kwalifikacji oraz zarobków.

Po zakończeniu studiów istnieje możliwość wzięcia udziału w egzaminie Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Egzamin odbywa się w Gliwicach w Górnośląskim Instytucie Technologicznym – Centrum Spawalnictwa. Po zdaniu tego 4-modułowego egzaminu uzyskuje się certyfikat IWE, który otwiera nowe możliwości pracy/awansu zawodowego.

Osoby kwalifikowane do egzaminu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika powinny spełniać warunki dotyczące określonego kierunku ukończonych studiów (1. lub 2. stopnia) oraz tematu napisanej pracy dyplomowej. Warunki te opisują wytyczne Międzynarodowej Federacji Spawalniczej  IAB-252r5-19 (patrz. zakładka „Pozostałe informacje”).

Po ukończeniu studiów i zdaniu 4 modułowego egzaminu końcowego (egzamin wewnętrzny przed właściwym egzaminem IWE w Gliwicach) absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów odzwierciedla szkolenie personelu na kursie IWE. Obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i zajęcia laboratoryjne, które trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 19.

Podążając za oczekiwaniami Uczestników i rozumiejąc ich aktywną pracę zawodową, zajęcia stacjonarne transmitowane są na żywo w Internecie. Zdajemy sobie sprawę, że czasem zdarzają się incydentalne przypadki kiedy z powodu wyjazdu/dyżuru w pracy Uczestnik studiów nie może uczestniczyć w wykładach stacjonarnie. Nagrana transmisja jest również doskonałym narzędziem do powtórzenia materiału przed egzaminem.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

10 lipca  – 21 października 2023 r.

Składanie kompletu dokumentów 10 lipca  – 21 października 2023 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

Uwaga!

Ze względu na długotrwałą procedurę konsultacji z Centrum Spawalnictwa w Gliwicach w celu uzyskania kwalifikacji do egzaminu IWE, kandydat po zarejestrowaniu się w IRK zobowiązany jest przesłać mailowo komplet dokumentów do sekretariatu studiów w jak najszybszym terminie.

Opłaty

Całkowity koszt studiów podyplomowych: 5000 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

Adam Sajek

tel. 91 449 44 40, mob: 663 76 26 39

email: z-spaw@zut.edu.pl

Pozostałe informacje

Warunki kwalifikacji do egzaminu IWE

Kwalifikacje na kurs IWE do odpowiedniej ścieżki kształcenia (SK-1 lub SK-2) odbywają się wg następującej zasady:

·         IWE ścieżka 1 (SK-1) – absolwenci studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową z zakresu:

o   „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna, Transport;

o   „budowy statków” dla kierunku studiów : Oceanotechnika;

o   „metalurgii” dla kierunków studiów : Metalurgia, Inżynieria Materiałowa;

o   „inżynierii materiałowej” dla kierunku „Inżynieria Materiałowa” i pokrewnych;

o   „elektryki” dla kierunków studiów : Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i robotyka;

o   „inżynierii lądowej i wodnej” dla kierunków studiów : Budownictwo, Inżynieria Środowiska;

o   „inżynierii chemicznej” dla kierunku „Inżynieria Chemiczna” i pokrewnych;

·         IWE ścieżka 2 (SK-2) – tylko dla absolwentów specjalności spawalniczej.

Warunki kwalifikacji są kluczowe do przystąpienia do egzaminu IWE w Gliwicach. Konsultacja kwalifikacji kandydata powinna być potraktowana priorytetowo. Zalecamy wstępnie – bez zbędnej zwłoki przesłać kopię dyplomu i suplementu/indeksu z tematem pracy dyplomowej (lub informacji w nich zawartych) do sekretariatu studiów podyplomowych (patrz zakładka „Kontakt”).