Programowanie komputerów

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Informatyki
Nazwaprogramowanie komputerów
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

18 miejsc

Opłata za studia4500 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty.

Studia są przeznaczone zarówno dla osób, które nigdy nie miały kontaktu z programowaniem, jak i dla tych którzy mają już pewne doświadczenie, ale chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie algorytmizacji, podstaw programowania w języku Python i tworzenia stron WWW. Szczególny nacisk położono na wprowadzenie do tematyki programowania, wykorzystanie Pythona do rozwiązywania podstawowych problemów algorytmicznych, które mogą pojawić się w codziennej pracy, wprowadzenie do obiektowości, która umożliwia lepsze zmodularyzowanie programu oraz wprowadzenie do graficznej formy interfejsu użytkownika, co powoduje, że pisane programy są przyjemniejsze dla odbiorców.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawami teoretycznymi poruszanych technologii i zastosować je w praktycznych ćwiczeniach na stanowiskach komputerowych wyposażonych w niezbędne oprogramowanie

 

 Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, a ich program obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 roku, a zakończą w czerwcu 2024 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim), na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 52. 

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach na uczelni, istnieje możliwość zdalnego udziału w zajęciach.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

3 lipca  – 30 września 2023 r.

Składanie kompletu dokumentów 3 lipca  – 30 września 2023 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych programowanie komputerów osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Informatyki ul Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, pok. 105 z dopiskiem - Studia podyplomowe programowanie komputerów.

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 4500 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

tel. 91 449 56 63

email: rzielinska@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr inż. Piotr Błaszyński

tel. 91 449 55 75

email: pblaszynski@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje