Programowanie z elementami systemów wbudowanych

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Informatyki
Nazwaprogramowanie z elementami systemów wbudowanych
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 miejsc 12

Opłata za studia5800 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe programowanie z elementami systemów wbudowanych skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.

Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim:

 • Codelab
 • GlobalLogic
 • Mobica
 • TietoEVERY

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych programowanie z elementami systemów wbudowanych jest przedstawienie zagadnień związanych z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z współpracujących firm IT.

Zajęcia kończą się praktycznym projektem z dziedziny systemów wbudowanych, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, a ich program obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy, na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 52. W pierwszym semestrze zaplanowano 108 godzin lekcyjnych, w semestrze drugim 104 godziny.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

15 stycznia  – 5 lutego 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów

15 stycznia  – 5 lutego 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna termin zostanie podany w późniejszym czasie

O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przed komisją rekrutacyjną i spełnienie warunków przyjęcia (dokumenty oraz opłaty).
 

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

 1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych programowanie z elementami systemów wbudowanych (po uprzednim umówieniu się mailowym lub telefonicznym) osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Informatyki ul Żołnierska 49, 71-210, Szczecin, pok 127 z dopiskiem - Studia podyplomowe programowanie z elementami systemów wbudowanych.

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 5800 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

mgr inż. Iwona Scheibe

tel. 91 449 5667

email: ischeibe@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr inż. Radosław Maciaszczyk

tel. 91 449 5642

email: rmaciaszczyk@zut.edu.pl

 

Dane adresowe:

ul. Żołnierska 49

71-210 Szczecin

Pozostałe informacje