Rehabilitacja zwierząt

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Nazwarehabilitacja zwierząt
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 12 miejsc

Opłata za studia6750 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rehabilitacja zwierząt skierowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem oraz pogłębieniem wiedzy na temat rehabilitacji zwierząt. Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych rehabilitacja zwierząt jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad oraz pomocy w zakresie zoofizjoterapii małych i dużych zwierząt.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem praktycznym. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedzielę na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

5 grudnia 2023 – 25 lutego 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 5 grudnia 2023  – 25 lutego 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych rehabilitacja zwierząt osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ul K. Janickiego 32, 71-210 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe rehabilitacja zwierząt

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 6900 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

mgr Ewa Kwita

tel. 91 449 67 03 

email: ewa.kwita@zut.edu.pl  

Kierownik: 

dr Katarzyna Pęzińska – Kijak 

tel. 91 449 67 61 

email: kpezinska@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje