Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Nazwarolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studia5000 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych skierowane są do absolwentów studiów wyższych, zajmujących się lub planujących pracę w ubezpieczaniach upraw rolniczych, w doradztwie rolniczym, komisjach jednostek terytorialnych i innych organizacjach zajmujących się szacowaniem szkód rolniczych oraz planujących poszerzyć swoja wiedzę rolniczą dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej (nabycia uprawnień rolniczych).     

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych jest uzyskanie najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji rolniczej obejmującej:

 • uwarunkowania glebowe i klimatyczne produkcji roślinnej, biologię roślin uprawnych, technologie uprawy roli i roślin (m. in. zmianowanie, odmiany, nawożenie, ochrona, zbiór), podstawy ogrodnictwa, łąkarstwo;
 • zasady chowu, podstawy żywienia oraz fizjologii zwierząt gospodarskich;
 • nowe kierunki w uprawie roślin (uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, nowe kierunki w konstrukcji i użytkowaniu maszyn rolniczych); wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji gospodarstw rolnych oraz prowadzenia rachunkowości rolniczej;
 • możliwości i warunki uzyskania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz płatności bezpośrednich;
 • poznanie metod i sposobów oceny stanu upraw rolniczych

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (z ponad 65-letnią tradycją kształcenia rolniczego), nauczycieli z innych wydziałów ZUT oraz pracowników spoza uczelni (np. KOWR i ARiMR z Oddziałów w Szczecinie). Zajęcia terenowe będą realizowane w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku gdzie omawiane są technologie uprawy roli i roślin, przechowalnictwo płodów rolnych oraz w specjalistycznych gospodarstwach z produkcją roślinną i zwierzęcą (np. bydła i owiec) czy prowadzących produkcję warzywniczą i sadowniczą. Szczególny nacisk w programie studiów będzie kierowany na aspekt poznania metod i oceny stanu upraw rolniczych wynikających z ich stanu fizjologicznego, agrotechnicznego, klimatycznego lub wynikających z innych przyczyn (np. szkód spowodowanych przez szkodniki i choroby roślin, zwierzynę płowa.

Studia kończą się egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, możliwość udziału w komisjach i jednostkach administracyjnych (np. ubezpieczeniowych, gminnych, powiatowych) oceniających stan upraw rolniczych, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych stacjonarnie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. Juliusza Słowackiego 17 lub w terenie.

Zjazdy realizowane są w formie studiów niestacjonarnym w soboty i niedziele i trwają 2 semestry.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

15 maja  – 10 października 2023 r.

Składanie kompletu dokumentów 15 maja  – 10 października 2023 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

 1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ul Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych.

 

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 5000 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Kierownik:

dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

tel. 91 449 64 10

e-mail: grzegorz.jarnuszewski@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje