Specjalista ds. dostępności

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Architektury
Nazwaspecjalista ds. dostępności
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studia4670 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe specjalista ds. dostępności przeznaczone są dla pracowników sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowanych uzyskaniem szerokiej wiedzy w zakresie dostępności, którzy będą mogli ją wykorzystać do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności w organizacji, w której są zatrudnieni. Ponadto osoby, które ukończą studia podyplomowe będą dysponować wiedzą i umiejętnościami uniwersalnymi, pozwalającymi na stosowanie reguł dostępności w zakresie działalności każdego podmiotu, a także kompetencji transferowalnych, które są możliwe do zastosowania na różnych stanowiskach pracy w administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wdrażania i doskonalenia dostępności w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. dostępności.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych specjalista ds. dostępności jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej. Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu dostępności w oparciu o aktualne regulacje prawne.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, warsztaty i projekty w formie studiów niestacjonarnych. Studia trwają dwa semestry ( I semestr - 96 godzin, II semestr - 102 godziny). Zjazdy odbywają się w soboty i w niedzielę po 6-8 godzin. Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20/21, 70-363 Szczecin.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

1 sierpnia  – 6 października 2023 r.

Składanie kompletu dokumentów 1 sierpnia  – 6 października 2023 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia
  4. potwierdzonego skierowania z zakładu pracy (w przypadku realizacji studiów podyplomowych przez uczestnika na zlecenie podmiotu spoza uczelni)

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych specjalista ds. dostępności osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Architektury ul Żołnierska 50, 71-210 Szczecin, pok. 319 z dopiskiem - Studia podyplomowe specjalista ds. dostępności.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 4670 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

Klaudia Szumiato

tel. 91 449 56 79

email: kszumiato@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr hab. inż. Adam Zwoliński, prof. ZUT

tel. 91 449 56 38

email: Adam.Zwolinski@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje