Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Nazwauzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studia4500 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków adresowane są do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego i  publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), którzy chcą uaktualnić, poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje w obszarze technologii wody i ścieków w szeroko pojętym zakresie.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w technologii wody i ścieków, z podstawami monitoringu wód i ścieków z uwzględnieniem akredytacji laboratoriów badawczych oraz z prawnymi, ekonomicznymi i przestrzennymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki wodnej. Dodatkowo słuchacze zdobędą umiejętności obsługi programu AUTOCAD@ i jego praktycznego  stosowania.

Studia prowadzone są przez pracowników: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie ESC, Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz firmy GLOBAL Sp. z o.o.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych, na które składają się: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe w formie studiów niestacjonarnych. Studia trwają dwa semestry, przewidzianych jest około 10 zjazdów. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedzielę na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Juliusza Słowackiego 17 lub w terenie.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

10 maja  – 25 września 2023 r.

Składanie kompletu dokumentów 10 maja  – 25 września 2023 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ul Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

 

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 4500 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

tel. 91 499 63 20

email: Anna.Buchwal@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr hab. inż Hanna Siwek, prof. ZUT

tel. kom: 793 525 004

tel.: 91 449 63 20

e-mail: hanna.siwek@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje