Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Ekonomiczny
Nazwazarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 miejsc 35

Opłata za studia2900 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane są zarówno do osób pracujących w służbach BHP i osób chcących przygotować się do pracy inspektora/specjalisty bhp. Ukończenie studiów podyplomowych zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy daje kwalifikacje do pracy w służbie BHP oraz umożliwia podniesienie swoich kwalifikacji z zarządzania w kierunku głównym BHP, w dziedzinie zarządzania jakością, metodyki prowadzenia szkoleń.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu inspektora bhp, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie bhp i np. umożliwienie awansu do specjalisty bhp. Studia te umożliwiają również uzyskanie drugiej specjalności zawodowej
w zakresie bhp oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, zarówno nauczycieli akademickich jak i praktyków. Program studiów zawiera przedmioty rzeczywiście przydatne w pracy w służbie BHP. Ponadto to co nas odróżnia od konkurencji w ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe prowadzone przez praktyków na terenie współpracujących z nami podmiotów gospodarczych.

W ramach czesnego uczestnicy mają również możliwość wzięcia udziału w:

 • kursie audytora wewnętrznego systemu ISO 45001 a po zdaniu egzaminu otrzymać certyfikatu audytora wewnętrznego,
 • kursie metodycznym dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego
  w formie warsztatów w wymiarze 32 godzin dydaktycznych (z dodatkowym świadectwem ukończenia kursu),
 • zajęciach z  pierwszej pomocy, z zaświadczeniem, przedmiot jest także  na liście przedmiotów na świadectwie końcowym
 • wyjściach terenowych, z potwierdzeniem ich odbycia, co dodatkowo podnosi kompetencje

 Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne w formie studiów niestacjonarnych. Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedzielę 1/2 razy w miesiącu na Wydziale Ekonomicznym, ul. Żołnierska 47

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

12 stycznia  – 15 marca 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 12 stycznia  – 15 marca 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

 1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Ekonomiczny ul Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 2900 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

Iwona Świst

tel. 91 449 69 55

kom. 797 592 079

email: iwona.swist@zut.edu.pl

Milena Bera

tel. 91 449 69 43

kom. 509 319 130

email: Milena.Bera@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

tel. 91 449 69 98

kom. 691 489 246

email: jmyszczyszyn@zut.edu.pl

Pozostałe informacje

W ramach czesnego poza urzędowym świadectwem ukończenia studiów uczestnicy mają również możliwość wzięcia udziału w :

 •  kursie audytora wewnętrznego systemu ISO 45001 a po zdaniu egzaminu otrzymać certyfikatu audytora wewnętrznego,
 • kursie metodycznym dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego
  w formie warsztatów w wymiarze 32 godzin dydaktycznych (z dodatkowym świadectwem ukończenia kursu),
 • zajęciach z  pierwszej pomocy, z zaświadczeniem, przedmiot jest także  na liście przedmiotów na świadectwie końcowym
 • wyjściach terenowych, z potwierdzeniem ich odbycia, co dodatkowo podnosi kompetencje