Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów/ POWER

W okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2023 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pod nazwą "Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów", który ma na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej oraz akademickiej ZUT w zakresie racjonalnego dostosowania do potrzeb ON z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

NAZWA PROJEKTU

Projekt pn. „"Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów". Podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: nr. POWR.03.05.00-00-A050/19-00 z dnia 07.02.2020 r.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest realizacja działań mających na celu poprawę jakości i efektywności procesu kształcenia w ZUT do końca czerwca 2023 roku poprzez zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej oraz akademickiej ZUT w zakresie racjonalnego dostosowania do potrzeb ON z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co może znaleźć odzwierciedlenie w podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, zwiększy dostępność kształcenia na ZUT dla ON i odpowiadać będzie potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wszystkie czynności w projekcie realizowane będą w oparciu o zasady działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, określone w art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 70 pkt. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 11 pkt. 1 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a także na podstawie dokumentów opracowanych i rekomendowanych przez KRASP takich, jak np. 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami oraz dobre praktyki w tym zakresie.

Cel główny realizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Zmiany strukturalne i zwiększenie świadomości z zakresu niepełnosprawności oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, ze szczególnym naciskiem na działania związane z dostosowaniem ZUT do potrzeb ON przez wdrożenie rozwiązań systemowych, procedur, aktów prawnych uwzględniających te potrzeby i możliwości Uczelni.
 • Dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb ON i zwiększenie świadomości z zakresu niepełnosprawności oraz kompetencji dydaktycznych pracowników prowadzących zajęcia ze studentkami/ studentami.
 • Działania zmierzające w kierunku niwelowania barier organizacyjnych, cyfrowych i architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

GRUPY DOCELOWE

Wsparciem objęta jest uczelnia oraz pracownicy należący do niżej wymienionych grup:

 • kadra kierownicza
 • kadra administracyjna
 • kadra dydaktyczna

Łącznie wsparcie uzyska co najmniej 576 osób. 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

W ramach realizowane będą 3 zadania:

 1. Stworzenie BON oraz podstawowe działania w zakresie wyrównywania szans ON – ścieżka MINI, czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020. Główne działania:

  1. Stworzenie Biura wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BON) w budynku RCIiTT, ul. Jagiellońska 20-21.
  2. Powołanie Zespołu ds. dostępności (interdyscyplinarnego zespołu wypracowującego rozwiązania niezbędne dla zapewniania dostępności ZUT - pracownicy administracji centralnej (5 osób), pracownicy dydaktyczni (10 osób), / współpracownicy BON (4 osoby) oraz konsultanci z zewnątrz zajmujący się tematyką niepełnosprawności (2 osoby).
  3. Szkolenia z zakresu świadomości niepełnosprawności podnoszące kompetencje zarządcze i/ lub dydaktyczne kadry kierowniczej i członków Zespołu ds. dostępności.
  4. Działania na rzecz dostępności cyfrowej (pracownicy zajmujący się tą tematyką, dostępna strona internetowa BON, zakup walidatora stron internetowych, dostępny system rekrutacji, tester stron internetowych itp.).

 2. Funkcjonowanie BON i poszerzanie zakresu działań w zakresie niwelowania barier w dostępie do edukacji akademickiej – ścieżka MIDI, czas realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023 r. Główne działania:

  1. Kontynuacja i rozszerzenie funkcjonowania BON przez zatrudnienie psychologa i konsultanta edukacyjnego/ zawodowego.
  2. Szkolenia zwiększające świadomość kadry dydaktycznej w zakresie potrzeb ON o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności (450 osób) oraz zwiększające także kwalifikacje i kompetencje pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji włączającej (co najmniej 150 osób).
  3. Szkolenia zwiększające świadomość kadry administracyjnej w zakresie potrzeb ON o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności oraz zwiększające wiedzę i umiejętności w zakresie kontaktu ze studentem/ klientem z zaburzeniami psychicznymi (90 osób).

 3. Działania w zakresie zwiększania dostępności cyfrowej i architektonicznej – ścieżka MIDI, czas realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023 r. Główne działania:

  1. Kontynuacja działań w zakresie dostępności cyfrowej uczelni, w tym szkolenia z aktualnego standardy WCAG dla pracowników administracyjnych (30 osób) i pracowników dydaktycznych (30 osób).
  2. Dostosowana winda na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej (ul. Pułaskiego 10)
  3. Dostosowane toalety na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Al. Piastów 19)
  4. Zakup i umieszczenie tabliczek z oznakowaniem w języku Braille’a (1000 szt).
  5. Zakup pętli indukcyjnych/ urządzeń fm oraz abonamentów tłumacza języka migowego dla każdego wydziału.

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte m. in. następujące rezultaty:

 • 1 Zespół ds. dostępności powołany na uczelni
 • min. 109 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze,
 • min. 437 pracowników dydaktycznych uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne,
 • min. 142 przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej,
 • 11 obiektów dostosowanych lepiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • 2 osoby – eksperci z zewnątrz działający aktywnie na rzecz dostępności na rzecz równych szans, z którymi nawiązano formalną współpracę.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 4 445 267,95 zł, wartość dofinansowania: 4 311 868,49 zł.

KONTAKT

kierownik projektu: dr inż. Dominika Plust e-mail dplust@zut.edu.pl, 6550,

667 015 225

HARMONOGRAM

DZIAŁANIE

OKRES

Remont/ dostosowanie siedziby Biura wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

styczeń – kwiecień 2020 r

Powołanie i funkcjonowanie BON

luty -  grudzień 2020 r.

Powołanie i prace Zespołu ds. dostępności

maj – grudzień 2020 r