PIONIER-LAB — Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji/ POIR

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt „PIONIER-LAB — Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CELE PROJEKTU

Projekt PIONIER-LAB jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego na istotne problemy dotyczące prowadzenia działalności badawczej w Polsce, współpracy gospodarki z nauką oraz innowacyjności polskiej gospodarki. Problemy te zostały zidentyfikowane w projekcie jako niewystarczająca krajowa infrastruktura badawcza, utrudniony dostęp do tej infrastruktury oraz niski współczynnik innowacji przy współpracy sektora przemysłowego z ośrodkami naukowo-badawczymi. Stanowią one problem kluczowy projektu. Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji dla środowiska naukowego, przedsiębiorstw, oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju. Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego. Platforma PIONIER-LAB będzie stanowiła ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki umożliwiając integrację nauki i biznesu w celu zwiększenia roli badań i innowacji w polskiej gospodarce.

Projekt PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw - mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Z kolei preinkubatory przedsiębiorczości skupione wokół platformy PIONIER-LAB staną się nową przestrzenią informacyjno-komunikacyjną zapewniającą wsparcie i mentoring merytoryczny dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie siedmiu laboratoriów badawczych oraz usług preinkubatora:

1. Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych

2. Laboratorium usług czasu i częstotliwości

3. Smart Kampus jako laboratorium Smart City.

4. Regionalne „Żywe" Laboratoria Innowacji inspirowane ICT

5. Laboratorium Usług Chmurowych

6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych

7. Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)

8. Usługi preinkubatora - wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring

 

PARTNERZY PROJEKTU

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Częstochowska
 8. Politechnika Gdańska CI TASK
 9. Politechnika Koszalińska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 12. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 14. Politechnika Świętokrzyska
 15. Politechnika Wrocławska
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. Uniwersytet Opolski
 18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 19. Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 20. Uniwersytet Zielonogórski
 21. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 525 012 372,78 PLN, wartość dofinansowania: 305 541 574,00 PLN.

Wartość projektu dla ZUT w Szczecinie: 6 210 382,18 PLN, wartość dofinansowania: 5 030 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2023 r.