Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZUT w Szczecinie/ POIiŚ

 

 

 

Od lipca 2019 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie: nr POIS.01.03.01-00-0079/17-00 

 

CELE PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w trzech budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej obiektów. 

Cele szczegółowe projektu:

 1) obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektów, 

 2) obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii, 

 3) obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 4) podniesienie estetyki budynków,

 5) podniesienie jakości życia użytkowników.

Inwestycja pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym obiektów. Wpłynie pozytywnie na poprawę komfortu użytkowników budynków przeznaczonych do termomodernizacji oraz zmniejszy koszty utrzymania budynków. Przedmiotowa inwestycja pozwoli również osiągnąć efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza. 

PLANOWANE EFEKTY 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu: 

  •  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 664,5 tony równoważnika CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 5 837 GJ/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 263 MWh/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 4 888 GJ/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 6 565,77 GJ/rok
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 823 825(CI) kWh/ro

 FINANSOWANIE PROJEKTU 

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wartość projektu:  8 099 766,96 PLN, wartość dofinansowania: 3 684 905,83 PLN.