ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość/ POWER

Od września 2019 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt "ZUT 4.0-Kierunek: Przyszłość"
na podstawie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie: nr POWR.03.05.00-00-Z205/18

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności procesów dydaktycznych i zarządczych na ZUT do XII 2023 r. poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i cyfrową integrację działań modernizacyjnych wszystkich aktywności Uczelni, w tym m.in. badań naukowych, dydaktyki, zarządzania zasobami i administracji, a także poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, kierowniczej i zarządzającej oraz studentów Uczelni.
Cele szczegółowe:

 • Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa,
 • Ułatwienie procesu wejścia studentów na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe i działania podejmowane w sprzężeniu z rynkiem pracy,
 • Restrukturyzację uczelni w kontekście systemu zarządzania i wykorzystywania posiadanych zasobów,
 • Rozwój kompetencji kadry ZUT,
 • Podniesienie oceny parametrycznej przeprowadzanej w przyszłości.

GRUPA DOCELOWA
Osoby objęte wsparciem w projekcie to osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów KC i jednocześnie: posiadają status studenta ZUT (na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia) albo są pracownikami ZUT. Ponadto wsparciem w projekcie zostanie także objęta sama uczelnia.
W sumie liczba osób objętych wsparciem: 1 040.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
W ramach realizacji projektu planuje się realizację 8 zadań, obejmujących:

 • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym,
 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
 • świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier w rozpoczęciu przez studentów aktywności zawodowej na ryku pracy,
 • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni,
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią,
 • restrukturyzację Uczelni.

PLANOWANE EFEKTY
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu:

 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia: 40%;
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 540 osób;
 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia: 1 uczelnia;
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne: 216 osób;
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze: 180 osób.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu:  12 099 498,39 PLN, wartość dofinansowania: 11 736 513,43 PLN.

KONTAKT
Natalia Pindera: Natalia.Pindera@zut.edu.pl, +48 91 449 42 16

SPOTKANIA INFORMACYJNE przy kawie
Link do zapisów: https://rekruter.zut.edu.pl/course/1261/explore

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą dostępnych szkoleń oraz rejestracji w otwartych rekrutacjach za pośrednictwem platformy https://rekruter.zut.edu.pl/