Gospodarka odpadami

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Nazwagospodarka odpadami
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studia5 150 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe gospodarka odpadami skierowane są do pracowników, kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe), jak i do pracowników sektora publicznego, urzędów państwowych, samorządu terytorialnego, instytucji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).

Naszą ofertę studiów, spośród innych ofert, wyróżnia interdyscyplinarność. Nie są to studia tylko o tematyce prawniczej i nie są to studia nakierowane jedynie na naukę o rozwiązaniach technicznych, w planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Dzięki temu absolwent zna cały system organizacji i zarządzania tym sektorem, nie jedynie poszczególne jego elementy. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, przedmioty uczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, trybu działania administracji przy wydawaniu zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, itp. Absolwent orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Edukacja ekologiczna, ugruntowanie świadomości o fundamentalnym znaczeniu prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu, konieczności naprawienia szkód wyrządzonych środowisku i nam wszystkim przez nieumiejętne czy zagrażające życiu i zdrowiu postępowanie z odpadami to sens i misja przedmiotów związanych z blokiem ekologicznym w planie studiów.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Wykłady będą odbywać się w formie zdalnej on-line, natomiast zajęcia audytoryjne, projektowe i terenowe stacjonarnie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. Juliusza Słowackiego 17 lub w terenie.

Zjazdy realizowane są w formie studiów niestacjonarnym w soboty i niedziele (2 lub 3 razy w miesiącu), wyjątkowo w piątek (jedynie w formie on-line) i trwają 2 semestry. Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

1 czerwca  – 15 września 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 1 czerwca  – 15 września 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych gospodarka odpadami osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ul Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe gospodarka odpadami.

 

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 5150 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

tel. 91 449 62 26

email: Elzbieta.Mlynkowiak@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT

tel. 91 449 64 23

email: Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl

 

 

 

Pozostałe informacje

Uczestnik do realizacji dydaktyki musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz zainstalowaną platformę Microsoft Teams (aplikacja do bezpłatnego pobrania).

Więcej informacji