Szkoła Doktorska

Rekrutacja - widoczni studenci Aplikuj online!

Zasady rekrutacji

Adresaci, do których skierowana jest oferta

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowo-badawczych, doktorantem może zostać laureat programu „Diamentowy grant” (https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant) lub osoby, które są wymienione w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 742)

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.

 Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 1. rejestracja kandydata w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, w wyznaczonych terminach rejestracji (irk.zut.edu.pl);
 2. wniesienie jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 180 zł, przy czym opłata nie podlega zwrotowi;
 3. złożenie kompletu dokumentów

Kandydaci będący cudzoziemcami mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 (określonych w § 5 Uchwały nr 19 Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2023 r.).

 Językami wykładowymi w Szkole Doktorskiej są język polski i język angielski.

Proces rekrutacji oraz rozmowa kwalifikacyjna mogą odbywać się w języku polskim lub języku angielskim. Decyzję w sprawie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim podejmuje dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Osoba, która przystępuje do rekrutacji oraz wyraża chęć odbycia kształcenia w Szkole Doktorskiej w języku angielskim, ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi Szkoły Doktorskiej pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Szkoły Doktorskiej udziela kandydatowi odpowiedzi – informując go o możliwości lub braku możliwości rekrutacji i kształcenia w języku angielskim najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat będący cudzoziemcem może być przyjęty do Szkoły Doktorskiej, prowadzącej kształcenie tylko w języku polskim, jeżeli posiada:

 1. certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. nauki, lub
 2. certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą, lub
 3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia w uczelni za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim, lub
 5. certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Kandydatom posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności zapewnia się, na ich wniosek, pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosowne do indywidualnych potrzeb. Osoba opiekująca się doktorantem z niepełnosprawnością lub tłumacz języka migowego nie mogą być merytorycznie bądź zawodowo związani z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować rozprawę doktorską. Zgłoszenie wniosku kandydata potrzebującego ww. pomocy powinno nastąpić w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej.

Wyniki rekrutacji są jawne i podlegają upublicznieniu w formie listy rankingowej i listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

 

 

 

Kształcenie

Dziedzina nauk Dyscyplina
inżynieryjno-technicznych architektura i urbanistyka
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
informatyka techniczna  i telekomunikacja
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
inżyniera mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
rolniczych rolnictwo i ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
zootechnika i rybactwo

 Kształcenie w Szkole Doktorskiej:

 1. jest prowadzone w w trybie stacjonarnym od piątku do soboty i trwa 8 semestrów;
 2. prowadzi do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej nie niższym niż B2;
 3. w zakresie działalności badawczej realizowane jest na podstawie Indywidualnego Planu Badawczego;
 4. realizowane jest na podstawie programu kształcenia;
 5. przygotowuje do uzyskania stopnia doktora;
 6. kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Limity miejsc

Lp.

Dyscyplina naukowa

Dziedzina

Planowane limity przyjęć kandydatów

do Szkoły Doktorskiej w ZUT
(finansowanie z subwencji wydziałowych)

1.

Architektura i urbanistyka

nauk inżynieryjno-technicznych

3

WA

2.

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

3

WE

3.

Informatyka techniczna i telekomunikacja

7

WI

4.

Inżynieria chemiczna

2

WTiICh

5.

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

1

WBiIŚ

6.

Inżynieria materiałowa

2

WTiICh

7.

Inżynieria mechaniczna

2

WIMiM

8.

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1

WBiIŚ

1

WKŚiR

9.

Rolnictwo i ogrodnictwo

nauk rolniczych

1

WKŚiR

10.

Technologia żywności i żywienia

1

WNoŻiR

11.

Zootechnika i rybactwo

1 WNoŻiR

4

WBiHZ

Ogółem

 

29

 

 

Wykaz dokumentów

I etap rekrutacji:

 1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (wydruk z IRK);
  2. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK);
  3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  4. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, lub I stopnia w przypadku przedstawionym w § 2 ust. 1 Uchwały nr 19 Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2023 r. (w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy grant” zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu toku studiów);
  5. suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub jego kopię (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej) albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą;
  6. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich wydane przez uczelnię, w przypadku braku suplementu do dyplomu lub braku średniej w suplemencie do dyplomu;
  7. zaświadczenie o planowanym terminie egzaminu magisterskiego potwierdzonym przez jednostkę, w której realizowana jest praca (jeśli dotyczy);
  8. dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (jeśli dotyczy);
  9. portfolio kandydata potwierdzające działalność naukowo-badawczą związaną z dyscypliną lub dziedziną preferowaną przez kandydata (np. wykaz publikacji, wykaz wystąpień konferencyjnych, zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, staże naukowe zagraniczne i krajowe, staże przemysłowe, udział w wymianie międzynarodowej, udział w projektach badawczych, nagrody, wyróżnienia, odbyte szkolenia, aktywność w kołach naukowych, towarzystwach naukowych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, karierze zawodowej): wzór portfolio, (format:  docx, rozmiar:  29 kB) wzór portfolio dla doktoranta wdrożeniowego (format:  docx, rozmiar:  29 kB);
  10. oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole Doktorskiej, a ponadto kopię dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli nie ma informacji o znajomości języka nowożytnego obcego na poziomie min. B2 w suplemencie do dyplomu);
  11. oświadczenie kandydata potwierdzające, że: nie jest/jest doktorantem w innej szkole doktorskiej, nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich, nie uczestniczy/uczestniczy w rekrutacji do innej szkoły doktorskiej, nie będzie zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy na warunkach określonych w art. 209 ust. 10 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie posiada/posiada stopień doktora (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia);
  12. w przypadku posiadania stopnia doktora, kopię dyplomu doktorskiego (oryginał do wglądu);
  13. inne dokumenty potwierdzające działalność naukowo-badawczą lub inne osiągnięcia, które kandydat uważa za istotne w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  14. opinię proponowanego promotora rozprawy doktorskiej (opcjonalnie);
  15. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której kandydat ma realizować prace badawcze związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej o możliwości realizacji badań naukowych tematycznie związanych z przedmiotem rozprawy (wydruk z IRK);
  16. oświadczenie proponowanego promotora o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków promotora (wydruk z IRK);
  17. list motywacyjny kandydata;
  18. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy umieścić w IRK;
  19. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o nie);
  20. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia.


  1. dokumenty potwierdzające wskazaną w portfolio działalność naukowo-badawczą;

 2. Oprócz wymienionych w ust. 1 dokumentów kandydat składa konspekt projektu badawczego (format:  docx, rozmiar:  13,67 kB). W przypadku kandydata będącego cudzoziemcem konspekt może być przygotowany w języku angielskim.
 3. Kandydat będący cudzoziemcem oprócz dokumentów, wskazanych w ust. 1 i 2, zobowiązany jest ponadto złożyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej);
  2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z wykazem umieszczonym § 2 ust. 15 Uchwały nr 19 Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2023 r. (dotyczy tylko cudzoziemców chcących podjąć kształcenie w języku polskim)

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w języku angielskim, kandydat będący cudzoziemcem powinien dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 141). Potwierdzeniem znajomości języka obcego może być poświadczenie wystawione przez proponowanego promotora w jednostce przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego przez kandydata będącego cudzoziemcem pozwalają na podjęcie kształcenia w języku angielskim. Znajomość języka obcego może być również zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej cudzoziemcy powinni posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub zalegalizowany (opatrzony apostille) dyplom ukończenia studiów za granicą, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, o ile nie zachodzą przesłanki określone w art. 326 ust. 3 ustawy oraz poświadczone przez tłumacza przysięgłego jego tłumaczenie na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia oryginałów dokumentów, do wglądu, w terminie do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub za pomocą operatora pocztowego. Za termin doręczenia dokumentów do Szkoły Doktorskiej uznaje się wówczas termin ich nadania w polskiej placówce pocztowej.

- osobiście

                  Adres: al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, pokój 146, budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, poniedziałek - piątek w godzinach: 8:00 - 13:00

- pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym)

                 Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 W razie niedostarczenia przez kandydatów dokumentów w wyznaczonym terminie i miejscu, bądź dostarczenia dokumentów niekompletnych, kandydat zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia informacji jest skierowane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych. W przypadku nieustosunkowania się do wezwania lub braku wskazania adresu e-mail, Kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat będący cudzoziemcem lub kandydat przebywający za granicą może złożyć wniosek do dyrektora Szkoły Doktorskiej o możliwość złożenia dokumentacji w formie elektronicznej z jednoczesnym zobowiązaniem do dostarczenia oryginału dokumentów przed ustaleniem listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej, nie później niż do 30 września.

Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) składa je wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli ma zamiar skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

II etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna:

Przygotowanie prezentacji, wg wzoru,  maksymalnie 10 slajdów - wzór prezentacji (format:  pptx, rozmiar:  2,11 MB)

Baza promotorów

Baza promotorów Szkoły Doktorskiej w ZUT w Szczecinie w podziale na dyscypliny naukowe

Dyscyplina

 Tytuł/stopień naukowy imię i nazwiskoTytuł/stopień naukowy imię i nazwisko

architektura i urbanistyka

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  231 kB)

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

prof. dr hab. inż. Tomasz Chady (format:  pdf, rozmiar:  169 kB)

prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  159 kB)

dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  163 kB)

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

dr hab. inż. Grzegorz Psuj prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  216 kB)

dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

informatyka techniczna i telekomunikacja

prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)

dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  157 kB)

dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT

dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)

dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  182 kB)

dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

dr hab inż Przemysław Mazurek, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  159 kB)

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  167 kB)

dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  162 kB)

inżynieria chemiczna

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek (format:  pdf, rozmiar:  172 kB)

prof. dr hab. inż. Marek Gryta (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia (format:  pdf, rozmiar:  151 kB)

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska (format:  pdf, rozmiar:  159 kB)

dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)

dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  149 kB)

dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  209 kB)

dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  239 kB)

dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

dr hab. inż. Katarzyna Wilpiszewska, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  176 kB)

dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman (format:  pdf, rozmiar:  183 kB)

dr hab. inż. Iwona Pełech (format:  pdf, rozmiar:  149 kB)

dr hab. inż. Beata Schmidt (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

inżynieria lądowa, geodezja i transport

prof. dr hab. inż. Elżbieta Horoszczaruk (format:  pdf, rozmiar:  182 kB)

prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki (format:  pdf, rozmiar:  172 kB)

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)

inżynieria materiałowa

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek (format:  pdf, rozmiar:  172 kB)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Horoszczaruk (format:  pdf, rozmiar:  182 kB)

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

prof. dr hab. inż. Ewa Mijowska

prof. dr hab. inż. Antoni Morawski (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)

dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  149 kB)

dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska, prof. ZUT

dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk, prof. ZUT

dr hab. inż. Katarzyna Wilpiszewska, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  176 kB)

dr hab. inż. Beata Zielińska

dr hab. inż. Beata Schmidt (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  219 kB)

dr hab. inż. Kamil Urbanowicz, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

prof. dr hab. inż. Antoni Morawski (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)

rolnictwo i ogrodnictwo

dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

technologia żywności i żywienia

dr hab. inż. Iwona Adamska, prof. ZUT

dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  182 kB)

zootechnika i rybactwo

dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

dr hab. inż. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT

dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT

dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT

dr hab Małgorzata Ożgo, prof. ZUT

 

 

 

Pozostałe informacje

Dane teleadresowe sekretariatu Szkoły Doktorskiej:

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, pokój 146 budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Tel. 91 449 44 39

Adres do korespondencji:

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Strona Szkoły Doktorskiej