Archiwum wiadomości

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko Kanclerza 13.07.2017 10:17

Szczegółowe informacje o naborze na stanowisko Kanclerza

Zakres wykonywanych zadań

Kierowanie administracją i gospodarką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie określonym przez Rektora oraz Statut Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów Uczelni określonych w Statucie i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym,

a w szczególności:

 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, technicznej i gospodarczej Uczelni;
 • Zapewnienie sprawnego obiegu informacji i dokumentacji w zakresie spraw podległych kanclerzowi;
 • Inicjowanie i realizowanie działań́ mających na celu utrzymanie sprawności eksploatacyjnej bazy Uczelni;
 • Kształtowanie (w porozumieniu z Rektorem) polityki kadrowej i płacowej w stosunku do pracowników podległych kanclerzowi;
 • Tworzenie regulaminów, zarządzeń i instrukcji w zakresie administracyjnym, gospodarczym i technicznym.

Wymagania kwalifikacyjne

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze);
 • Staż pracy – co najmniej 8 lat, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym;
 • Znajomość podstaw prawnych oraz zasad ekonomiczno-finansowych funkcjonowania publicznych szkół wyższych;
 • Znajomość przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość́ zagadnień́ z zakresu gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość języka obcego;
 • Umiejętność w zakresie organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem pracowników;
 • Umiejętność́ przekładania strategii na cele operacyjne oraz skutecznego zarządzania celami, projektami i zmianą organizacyjną;
 • Umiejętności w zakresie podstawowych technik informatycznych i multimedialnych;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z programów Unii Europejskiej;
 • Doświadczenie we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, operatywność, komunikatywność oraz pełna dyspozycyjność zawodowa;
 • Gotowość do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 5. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12,2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U z 2013 r. poz. 168 ze zm.)
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922)

Dokumenty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na kanclerza ZUT”, należy złożyć w Biurze Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, pok. 9 w godz. od 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku, w terminie do dnia
31 sierpnia 2017 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.